Untitled Document Untitled Document
 Home  Site map   mak   eng


23:51 24.6.2019 

Menu
 Municipality Profile
 Mayor and Council
 Organization of the Sectors
 Sport and Youth
 Info Center
 50 Years - Municipality of Kisela Voda

 
Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 22-та пленарна седница
26.10.2010   Ве известуваме дека Дваесет и втората пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 28.10.2010 година (четврток) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:


- Усвојување на Записникот  од  Дваесет и првата пленарна седница;
1. Годишна програма  за работа на Јавна детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2010-2011 година;
2. Годишна програма  за работа на Јавна детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2010-2011 година;
3. Предлог-измени и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2010 година;
4. Предлог-Програма за дополнување на Програмата-В1 Подпрограмата- В10 Детски градинки на Општина Кисела Вода за 2010 година;
5. Предлог-Одлука за изведување на градба-поставување на јарбол за истакнување на државното знаме на Република Македонија во населба Драчево;
6. Предлог-Програма за енергетска ефикасност за Општина Кисела Вода 2010-2014
-Подобро и поевтино улично осветлување
-Подобро и поевтио загревање на детските градинки
-Подобро и поевтино загревање на основните училишта
-Подобро и поевтино загревање на административните згради;
7. Извештај од Одборот за подигање на спомен обележје скулптура ,,Македонски војвода на коњ,,;
8. Предлог-Одлука за давање на користење без надомест на деловна просторија во МЗ Пинтија на КП бр.6377 во ИЛ бр.4689 КО Кисела Вода-2, сопственост на Општина Кисела Вода;
9. Предлог-Одлука за формирање и избор на членови на Советот на потрошувачи;
10. Предлог-Решение за формирање Комисија за програмирање работата на Советот на Општината;
11. Предлог-Заклучоци во врска со Работната група за следење на постапката за донесување на ДУП Припор;
12. Советнички прашања.


 


      
     Untitled Document

Search
Enter keywords:
  in
 
Actualities
 Archive

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved