Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 35-та пленарна седница
16.09.2011


  
Ве известуваме дека Триесет и петтата  пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 20.09.2011 година (вторник) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:
- Усвојување на Записникот од Триесет и четврата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода;


1. Годишна програма за работа на О.У."Кузман Јосифовски-Питу" во учебната 2011-2012 година;
2. Годишна програма за работа на О.У."Кирил Пејчиновиќ" во учебната 2011-2012 година;
3. Годишна програма за работа на О.У."Партенија Зографски" во учебната 2011-2012 година;
4. Годишна програма за работа на О.У."Невена Георгиева-Дуња" во учебната 2011-2012 година;
5. Годишна програма за работа на О.У."Кузман Шапкарев" во учебната 2011-2012 година;
6. Годишна програма за  работа  на  Ц.О.У."Рајко Жинзифов" во учебната 2011-2012 година;
7. Годишна програма за воспитно-образовната работа на О.У."Св. Климент Охридски" во учебната 2011-2012 година;
8. Годишна програма за работа  на О.У."Круме Кепески" во учебната 2011-2012 година;
9. Годишен извештај за работата на ЈДГ ,,8 Март,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2010-2011 година;
10. Годишна Програма за работата на ЈДГ ,,8 Март,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година;
11. Годишен извештај за работата на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2010-2011 година;
12. Предлог-Одлука за утврдување Нацрт планот за изменување и дополнување на ДУП "Бирарија"- дел од блок 4 општина Кисела Вода – Скопје;
13. Предлог-Одлука за утврдување Нацрт планот за изменување и дополнување на ДУП "Црниче"- дел 2 Општина Кисела Вода – Скопје;
14. Предлог-Одлука за донесување на ДУП за дел од МЗ Цветан Димов ИИ дел 1-1, Општина Кисела Вода – Скопје;
15. Предлог-Одлука за донесување на измена и дополна на  ДУП Црниче 2,  дел од блок 22 Општина Кисела Вода – Скопје;
16. Предлог-Програма за измени и дополнување на Програмата Ф-Урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2011 година;17. Предлог-Програма за поставување на урбана опрема на територија на Општина Кисела Вода за 2011 година;
18. Разгледување на Барање за еднократна финансиска помош од Црвен Крст на Република Македонија – Општинска организација ,,Кисела Вода,, - Скопје;
19. Предлог-Одлука за оттуѓување на патнички возила и набавка на нови патнички возила по пат на лизинг;
20. Советнички прашања


 


 


 


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved