Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/24/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
И З В Е С Т У В А Њ Е
26.09.2011

Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02) и член 3 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и акти како и планови и програми од областа на животната средина ("Сл. Весник на РМ" бр 147/08), Градоначалникот на општина Кисела Вода го издава следното:


И  З В Е С Т У В А Њ Е
За организирање на Јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ДУП за локалитет фабрика Охис, КО Кисела Вода 2, општина Кисела Вода, фаза Нацрт план, плански период 2010 – 2015 година
 
Се известуваат граѓаните и правните лица на општина Кисела Вода дека Градоначалникот на општина Кисела Вода донесе Одлука за организирање на јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ДУП за локалитет фабрика Охис, КО Кисела Вода 2, општина Кисела Вода, фаза Нацрт план, плански период 2010 – 2015 година.


Граници на планскиот опфатот се :
- на југ: се движи по осовина на улица ул. "булевар Македонија", на локалитетот Охис од КП 3540/1 КО Кисела Вода 2,
 - на исток: се движи по осовина на сервисна улица (локален пат кон село Г.Лисиче),
 - на север: по граница на оградата на локалитетот Охис од КП 3540/1 КО Кисела Вода 2 и
- запад:по граница на оградата на локалитетот Охис од КП 3540/1 КО Кисела Вода 2


Површината на планскиот опфат изнесува 89,77 ха.


Јавната расправа по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина за ДУП за локалитет фабрика Охис, КО Кисела Вода 2, општина Кисела Вода, фаза Нацрт план, плански период 2010 – 2015 година, ќе биде ставен на јавен увид на веб страната на Општина Кисела Вода www.kiselavoda.gov.mk во периодот од 30 дена од денот на објавувањето на Известувањето за организирање на јавна расправа во дневниот печат, а може да се направи увид и во просториите на општина Кисела Вода, на ул. "Првомајска" бб, секој работен ден од 8.30 до 16.30 часот.


Јавната расправа со стручно презентирање по Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ќе се одржи просториите на просториите на општина Кисела Вода, барака 7 – голема сала на ден 06.10.2011 година со почеток од 12,00 часот.


Општина Кисела Вода ги информира заинтересираните граѓани и правни лица дека споменатиот период можат да достават забелешки, предлози и мислења за споменатиот документ по електронски пат на маил адреса  contact@kiselavoda.gov.mk, по пошта или преку архивата на општина Кисела Вода.                                                                                              ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                                                       на Општина Кисела Вода
                                                                                             г-дин Марјан Ѓорчев
                                             

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved