Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/24/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
С О О П Ш Т Е Н И Е
26.09.2011


Врз основа на член 24 став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/11, 53/11, 60/11), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/02) член 57 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Сл. гласник на Град Скопје" бр.8/2005 и "Сл. гласник на Општина Кисела Вода" бр.13/2006) и Одлуката за утврдување Нацрт планот за изменување и дополнување на ДУП "Бирарија" дел од блок 4, општина Кисела Вода – Скопје со бр. 07-5415/12 од 20.09.2011 година донесена од Советот на Општина Кисела Вода – Скопје,  Градоначалникот на Општина Кисела Вода го дава следнотоС О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна анкета
Нацрт планот за изменување и дополнување на ДУП "Бирарија" дел од блок 4
општина Кисела Вода - СкопјеГраниците на планскиот опфат се следните:


Од Североисток:  По осовина на ул. “Фредерик Шопен ”;
Од Југоисток: По осовина на ул. “Гогољ”  ;
Од Југозапад:  По осовина на ул. “Томе Арсовски”;
Од Северозапад: По границите на катастарската парцела 76/2 и по границите на катастарската парцела 77.
 
Површината на планскиот опфат во рамките на опишаните граници зафаќа  површина од 6.171 м2 или 0,62 ха


Јавната анкета и јавната презентација по Нацрт планот за изменување и дополнување на ДУП "Бирарија" дел од блок 4, општина Кисела Вода – Скопје ќе се спроведе со излагање на Нацрт Планот во просториите на Урбена единица МЗ "Бирарија".
 Јавната анкета ќе трае 10 работни дена од денот на објавувањето на Соопштението секој работен ден од 7-15 часот , контакт тел. 02-2758-420.
Во споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи во просториите на Урбена единица МЗ "Бирарија" на ден 29.09.2011 година со почеток од 12,00 часот.


                                                                                             ГРАДОНАЧАЛНИК
                                                                                      на Општина Кисела Вода
                                                                                           г-дин Марјан Ѓорчев
       

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved