Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/24/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Известување за крајниот рок за упис во основните училишта
17.05.2012

Врз основа на Законот за основно образование на Р. Македонија (Сл.Весник од 19.08.2008 год.) - основни одредби чл. 1 и чл. 2, Општината Кисела Вода ги известува сите родители дека уписот за учебната 2012/2013 година во прво одделение - деветолетка во сите основни училишта на нејзината територија трае до 31.05.2012 год.
Согласно Законот за основно образование член 47 став 1, 2 и 3 децата кои ќе наполнат 6 години до крајот на месец декември во текот на учебната 2012 година или најдоцна со 31.01.2013 год. ќе бидат запишани во прво одделение деветолетка, по претходно  барање од родителот и добивање на мислење од педагогот или психологот на училиштето.
По член 48  од Законот за основно образование, запишувањето во училиштето го врши комисија која ја формира директорот.
Потребни документи за упис:
1. Извод од матична книга на родени ( фотокопија);
2. Потврда за примени задолжителни вакцини за детето издадени од надлежна здравствена установа;
3. Потврда од извршени систематски прегледи на оралната празнина од стоматолог одговорен за училиште;


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved