Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Соопштение за јавна презентација и јавна анкета
05.10.2012

Врз основа на член 24 – а став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) , член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр.5/02) член 57 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Сл. гласник на Град Скопје" бр.8/2005 и "Сл. гласник на Општина Кисела Вода" бр.13/2006) и Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2012 година во делот на Подпрограма Ф1 – урбанистичко планирање, приоритетна изработка на урбанистички планови и урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградени објекти,  донесена со Одлука на Советот на Општина Кисела Вода со број 07-6368/5 од 07.11.2011 година (Службен гласник на општина Кисела Вода бр. 13/11) донесена од Советот на Општина Кисела Вода - Скопје, Градоначалникот на Општина Кисела Вода го дава следното


С О О П Ш Т Е Н И Е
за организирање на јавна презентација и јавна анкета по
изменување и дополнување на дел од ДУП населба "11-ти Октомври - бараки",
урбан блок И, М 36 – општина Кисела Вода
Предлог план, 2012 – 2017Јавната анкета и јавната презентација по Предлог – ДУП, изменување и дополнување на дел од ДУП населба "11-ти Октомври - бараки", урбан блок И, М 36 – општина Кисела Вода - плански период 2012 – 2017, ќе се спроведе со излагање на Предлог – ДУП во просториите на Урбана единица населба "11-ти Октомври - бараки".
 
Јавната анкета ќе трае 10 работни дена од денот на објавувањето на Соопштението секој работен ден од 7-15 часот , контакт тел. 02-2758-443.
Во споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.
Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи во просториите на урбана единица населба “11 Октомври-бараки” на ден 09.10.2012 година (вторник) со почеток во 10 часот. 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved