Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 51-та пленарна седница
09.11.2012

Ве известуваме дека Педесет и првата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 14.11.2012 година (среда) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:
     
- Усвојување на Записникот од 50-та пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода;


1.Предлог-Решение за верификација на мандат на член на Совет; Тони Петрушев;
2.Предлог-Одлука за престанок на мандат на член на Совет;
3.Предлог-Решение за верификација на мандат на член на Совет;
4. Годишна програма за работа на Јавната детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2012-2013 година;
5. Годишна програма за работа на Јавната детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2012-2013 година;
6.Давање  согласност на Статутот за измена и дополнување на Статутот на  ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
7. Давање согласност на Одлуката за формирање на комисија и утврдување на критериуми за прием на деца во ЈДГ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
8. Предлог-Одлука за утврдување Нацрт за изменување и дополнување на Детален убанистички план за населба Црниче УЕ 61 – КП 47 Општина Кисела Вода Скопје;
9. Предлог-Одлука за утврдување Нацрт за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба Црниче УЕ 61 – КП 48 Општина Кисела Вода – Скопје;
10. Предлог-Одлука за утврдување Нацрт за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба Црниче, дел 2 блок 9 (Опфат помеѓу улиците: ул.,,Востаничка,, ул. ,,Банско,, ул. ,,Рилски Конгрес,, и ул. ,,Христо Узунов,, Општина Кисела Вода;
11. Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, (тврда градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода, Скопје;
12. Предлог-Одлука за донесување на ДУП Пржино 1 -  дел од УБ 1,  измена и дополна,  Општина Кисела Вода;
13. Предлог-Одлука за донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план Пржино 1, дел од УБ 2 и дел од УБ 3,Општина Кисела Вода – Скопје;
14. Предлог-Одлука за донесување на ДУП ”Цветан Димов ИИ” Дел 1-2 Блок 15, 20 и 21 Општина Кисела Вода - Плански период 2012-2107;
15.Квартални извештаи К1, К2 и К3  за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за третиот квартал од 2012 година- К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода, -К2 -квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода и -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општината;


16.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година;
17.Давање согланост на Правилникот за внатрешна организација, делокруг и начин на извршување на задачите на ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, Скопје;
18. Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за трансфер на средства на ЈКП ,,Комуналец Кисела Вода,,
19. Давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец - Кисела Вода,, за 2013 година;
20.Предлог-Одлука  за  именување претставници на  Општина Кисела Вода во училишните одбори во основните училишта на  подрачјето на Општина Кисела Вода;
21.Предлог-Решение за измена и дополнување на Решението за избор на претседател и членови на постојаните  комисии на Советот на Општина Кисела Вода број 07-3865/2 од 8 мај 2009 година и Решението број 07-3537/2 од 16 април 2009 година;
22. Предлог-Програма за дополнување на Програмата (К4) Култура, Културни манифестации и творештво на Општина Кисела Вода за 2012 година;
23. Предлог-Одлука за извршување на Одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија – Скопје бр.41-2690/1 од 15 август 2012 година на Владата на РМ;
24. Советнички прашања.


  

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved