Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Оглас за матерјална поддршка на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата
20.11.2012

           Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија ,, бр. 5/02), Градоначалникот на општина Кисела Вода објавуваО Г Л А С           За материјална поддршка на здруженија на граѓани и фондации од областа на културата, чие регистрирано седиште се наоѓа на подрачјето на општина Кисела Вода или имаат огранок во општината  за  2013 година.           Се повикуваат сите заинтересирани  здруженија на граѓани и фондации од областа на културата кои се регистрирани на територија на општина Кисела Вода да се пријават за аплицирање и добивање на материјална поддршка за своето работење.


I. Право на учество


               Право на учество на овој оглас имаат сите здруженија на граѓани и фондации од областа на културата , кои ги исполнуваат следниве критериуми:


1. Барање за финансиска поддршка на здружение на граѓани и фондации од областа на културата.
2. Доказ за регистрација на здружението на граѓани и фондации од областа на културата од надлежниот орган.
3. Сите здруженија на граѓани и фондации од областа на културата кои аплицираат на овој оглас е потребно своето делување да било  реализирано на територија на општина Кисела Вода во изминативе пет (5) години .
4. Доставување на годишна Програма за  2013 година.
5. Извештај за добиените средства од општина Кисела Вода за изминатава фискална година и начинот на нивната реализација.


Нема да бидат разгледани барањата: доставени по истекот на рокот на Огласот, со нецелосна и некомплетна документација .


 
II.   Место и рок на поднесување на барањата
       Барањата со потребната документација да се достават до општина Кисела Вода преку пошта на адреса ,, Општина Кисела Вода , ул. Првомајска бб ,, или со предавање на документацијата во Предната Канцеларија-Едношалтерски систем со назнака ,,За материјална поддршка на здружение на граѓани и фондации од областа на културата,,- Комисија за култура при Советот на општина Кисела Вода,  од 8.30 до 16.30 часот, до последниот ден од Огласот.
       Рокот на поднесување на барањата е од  22.11.2012 год.
Огласот трае седум работни дена.ОПШТИНА  КИСЕЛА ВОДА

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved