Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/20/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 52-та пленарна седница
28.11.2012

Ве известуваме дека Педесет и втората пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 29.11.2012 година (четврток) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:
     


1.Предлог-Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, (тврда градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода, Скопје
2.Предлог-Одлука за прифаќање на Понудата за инвестициони услови за заедничко градење на станбено-деловен објект проектиран во ДУП ,,11 Октомври 1-65, урбан блок 2,, за градежна парцела 1.15 при Општина Кисела Вода, доставена до Општина Кисела Вода под број 08-7441 од 17.10.2012 од ДАБАР ДОЕЛ експорт-импорт Скопје;
3.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на  бесправен објект означен како бр.2 на КП 2646 од КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;
4. Предлог-Одлука за утврдување правен статус на  бесправен објект  на КП 2310/1  КО Горно Лисиче за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;
5.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на  бесправен објект  на КП 1224  КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;
6.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на  бесправен објект  на КП 5304  КО Кисела Вода 2 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;
7.Предлог-Програма Ф – урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година;
8.Предлог-Програма   од  надлежност  Ј- комунална дејност  за  2013 година;
9.Предлог-Програма за локален економски развој за 2013 година со Подпрограма ГАО – проекти за енергетска ефикасност;
10.Предлог-Програма за месна самоуправа (капитални расходи ) – (ДАО) со  - Подпрограма за месна самоуправа – тековно оперативни расходи (ДАО) за 2013 година;
11.Предлог-Програма (Р1) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2013 година;
12.Предлог општинска пограма за справување со кризи за 2013 година;
13.Предлог-Програма од надлежност В  -Предучилишно воспитување за 2013 година Програма В1 - Предучилишно воспитување;
14.Предлог-Програма  (Н1) основно образование за 2013 година;
15.Предлог-Програма за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјалната заштита во 2013 година;
16.Предлог-Програма за спорт и рекреација за 2013 година;
17.Предлог-Програма (К4) за културни манифестации и творештво и Предлог-Програма (КА) за културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2013;
18.Предлог-Одлука  за  именување претставници на  Општина Кисела Вода во училишните одбори во основните училишта на  подрачјето на Општина Кисела Вода;
19. Давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цените на комуналните услуги кои ги врши ЈКП ,,Комуналец Кисела Вода,,;
20. Советнички прашања


 


 


 


 


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved