Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 53-та пленарна седница
26.12.2012

  
Ве известуваме дека Педесет и третата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 27.12.2012 година (четврток) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:   


- Усвојување на Записникот од 51-та пленарна седница на Советот;
- Усвојување на Записникот од 52-та пленарна седница на Советот;


1.Предлог-Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план ,,Бирарија, дел од Блок 8, Општина Кисела Вода,Скопје;
2.Предлог-Одлука за донесување на измена и дополна на Детален урбанистички план ,,Црниче 2,, дел од Блок 15, Општина Кисела Вода-Скопје, Плански период 2011-2016;
3.Давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата во ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
4. Предлог-Стратегија на Општина Кисела Вода за соработка со граѓанскиот сектор 2013-2017 и Оперативен план за 2013 година;
5.Предлог-Програма за измена и дополна на Програмата Ј-Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2013 година
 -Подпрограма Ј60-Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот
 -Подпрограма Ј80-Други комунални услуги
 -Подпрограма ЈКО-Јавна чистота – капитални расходи;
6.Предлог-Програма за дополнување на Програмата (Н1) за основно образование на Општина Кисела Вода за 2013 година;
7.Предлог-Програма за дополнување на Програмата В1-предучилишно воспитување (капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2013 година;
8. Предлог-Буџет на Општина Кисела Вода за 2013 година;
9.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;
10. Давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цените на комуналните услуги кои ги врши ЈКП ,,Комуналец Кисела Вода,,;
     11. Советнички прашања

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved