Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Известување до жителите (невработени лица) од Општина Кисела Вода
05.02.2013

Општина Кисела Вода ги известува жителите кои се невработени дека Агенцијата за вработување на Република Македонија повторно објави јавен оглас во кој ги повикува сите евидентирани невработени лица кои сакаат своето вработување да го решат со финансиска поддршка преку Програма за самовработување, да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на АВРМ каде редовно се евидентираат како невработени лица. Невработените лица мора да се:
• Долгорочно невработени (над 1 година евидентирани во АВРМ);
• лица на возраст од 30-49 години;
• млади лица до 29 годишна возраст;
• поранешни вработени лица во дејноста на енергетиката на кои работниот однос им престанал поради деловни причини;
• професионални војници на кои им престанала службата во АРМ;
• корисници на паричен надоместок по основ на невработеност,


како и:
корисници на социјална парична помош, лица со статус деца без родители и родителска грижа, жртви на семејно насилство, бездомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, родители со 4 и повеќе малолетни деца, лица под супсидијарна заштита, собирачи на ПЕТ отпадоци, Роми, млади брачни двојки со или без деца до 45 годишна возраст,  возрасни лица од  50 до 59 години, осудено лице по отпуштање од казнено поправна установа,


и кои своето вработување сакаат да го решат со финасиска поддршка преку Програма за самовработување, да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на АВРМ каде редовно се евидентираат како невработени лица


2. Финансиската поддршка опфаќа обезбедување на неповратни средства за набавка на опрема и/или репроматеријали во висина од 185.000 денари и помош во трошоците за регистрација на фирма.


3. Лицата од точка 1 на овој Јавен оглас кои се основачи на фирмата и кои финасиски ќе бидат поддржани, најмалку 4 години не можат да се евидентираат како невработени лица во АВРМ. Доколку лицето/ата од точка 1  престане со вршење на дејноста (а со тоа престане и работниот однос) пред истекот на 1 година од датумот на регистрирање на бизнисот, или пак само престане работниот однос,  а на негово  место веднаш не се вработи друго лице, има обврска да врати 80% од финансиските средства искористени за набавка на опрема и/или репроматеријали во паричен износ, во период од 12 месеци. Доколку престане со вршење на дејноста (а со тоа престане и работниот однос) пред истекот на 2 година од датумот на регистрирање на бизнисот, или пак само престане работниот однос,  а на негово место веднаш не се вработи друго лице, има обврска да врати 60% од финансиските средства искористени за набавка на опрема и/или репроматеријали во паричен износ, во период од 12 месеци.


4. Заинтерисираните невработени лица од точка 1 на овој Јавен оглас, пријави можат да поднесат најдоцна до 15.02.2012 година во работните клубови на 30-те центри за вработување во РМ.


5. Условите, правата и обврските поконкретно ќе бидат уредени со склучување на  договор на невработените лица со АВРМ и УНДП.


Детални информации можат да се добијат во работните клубови на 30-те Центри за вработување на Агенцијата за вработување на Република Македонија, контакт центарот 02-3298-297 и веб страната www.avrm.gov.mk.


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved