Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 55-та пленарна седница
19.02.2013

 На ден 21.02.2013 год. (четврток) со почеток во 11:00 часот, Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 55-тата пленарна седница, со следниот дневен ред:
1. Предлог-Одлука за утврдување Предлог Изменувањето и дополнувањето на дел од Детален урбанистички план населба „11-ти Октомври- бараки“  Урбан блок 1 (М 36),Општина Кисела Вода, Скопје - плански период 2012-2017;
2.Предлог-Одлука за утврдување на Детален урбанистички план за дел од опфат 3 и 4, локалитет Припор, предлог план, Општина Кисела Вода-Скопје, плански период  2012-2017;
3. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 6248 КО Кисела Вода 1,жж
4. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/22 и дел КП 2940/24 КО Кисела Вода 1,
5. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/31 КО Кисела Вода 1,
6.Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1279 КО Кисела Вода 1,
7. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на 2777/1 КО Кисела Вода 1,
8. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/11 КО Кисела Вода 1,
9. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2070 КО Драчево,
10. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2711/3 КО Драчево,
11. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2993 КО Драчево,
12. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1020 КО Кисела Вода 1
13. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на ТС "Маркова Река Драчево" КП 7589/1 КО Драчево, м.в. "Маркова Река",
14. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на ТС "Прототип" и КП 7589/1 КО Драчево ,
15. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на ТС) "Агрометал" на КП 2149/1 КО Горно Лисиче - Градежен,
16. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 КО Драчево, м.в. "Маркова Река",
17. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4601/1 КО Кисела Вода 1,
18. Предлог одлука за Донесување на Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/6 КО Кисела Вода 1,
19.Предлог-Програма за измена на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година;
20. Извештај (Информација) за реализација на Програмата за Енергетска Ефикасност во Општина Кисела Вода за 2012 година;
21.Програма за Енергетска Ефикасност за Опшина Кисела Вода 2010-2014 –Акционен план за 2013 година;
22.Предлог-Одлука за одобрување на Проект ,,Обуки за личен и професионален развој и подготовка на кадри за вработување,,;
23.Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за Проект ,,Обуки за личен и професионален развој и подготовка на кадри за вработување,,;
24.Предлог-Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина Кисела Вода;
25.Квартални извештаи К1, К2 и К3  за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за четвртиот квартал од 2012 година- К1-квартален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода, -К2 -квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода и -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општината;
26.Извештај за работењето на ЈКП ,,Комуналец Кисела Вода,, за 2012 година, со Финансиски извештај по завршна сметка за 2012 година;
27.Советнички прашања.


 


 

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved