Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/25/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 56-тата пленарна седница
14.03.2013

Ве известуваме дека педесет и шестата  пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 15.03.2013 година (петок) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:


- Усвојување на Записникот од 55-та седница
1.Годишна Информација за работа на Полициска станица од општа  надлежност  ,,Кисела Вода,, за 2012 година (Општина ,,Кисела Вода,,);
2.Давање Согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата во ЈДГ ,,8 Март,, - на Општина Кисела Вода во Град Скопје;
3.Усвојување на Годишен извештај на општина Кисела Вода за 2012 година, со :
- Предлог-Годишна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода за 2012 година;
- Предлог-Годишна сметка на буџетите на основните училишта и на  јавните детски градинки за 2012 година на:
- О.У. "Невена Георгиева Дуња" ц.о. Скопје; 
- О.У. "Кирил Пејчиновиќ" ц.о. Скопје;
- О.У. "Партенија Зографски" ц.о. Скопје;
- О.У. "Кузман Јосифовски Питу"ц.о. Скопје;
- Ц.О.У. "Круме Кепески" ц.о. Скопје;
-О.О.У."Рајко Жинзифов" Општина Кисела Вода Скопје,,Симбол
             на кинеско-македонско пријателство,,;
- О.У. "Кузман Шапкарев" населба Драчево-Скопје;
- О.У. "Св. Климент  Охридски" с. Драчево-Скопје;
- ЈДГ"Весели - Цветови" на општина Кисела Вода во Град Скопје;
- ЈДГ"8  Март" на општина Кисела Вода во Град Скопје;
- Извештај за  побарувањата и за обврските на Општина Кисела Вода, содржани во Годишната сметка на општина Кисела Вода за  2012 година;
- Извештај за реализација на програмите на општина Кисела Вода за   2012 година;       
- Извештај за реализацијата на блок дотации на општина Кисела Вода во 2012 година;
- Извештај од одговорниот сметководител за точноста и веродостојноста на годишната сметка на општина Кисела Вода за 2012 година;
4.Годишен извештај за користење на средства од резервите на општина Кисела Вода во 2012 година;
5.Предлог-буџетски календар на општина Кисела Вода за 2013 година;
6.Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;
7.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;
8.Предлог-Програма за измена и дополна на Програма ЕА-Капитални трошоци на Општината за 2013 година;
9. Предлог-Одлука за доделување и определување еднократна парична награда;
10.Советнички прашања;

Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved