Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


6/3/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 4 -та пленарна седница
19.06.2013Ве известуваме дека Четвртата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 20.06.2013 година (четврток) со почеток во 12,00 часот со следниот дневен ред:

1.Предлог-Одлука за утврдување Предлог изменувањето и дополнувањето на дел од Детален урбанистички план населба ,11-ти Октомври-бараки,, Урбан блок 1 (М 36), Општина Кисела Вода, Скопје – плански период 2012-2017;
2.Предлог-Правилник за условите, начинот и постапката на давање на користење на термини во спортските сали ,,Независна Македонија,, и ,,Архиепископ Доситеј,, при Општина Кисела Вода;
3.Предлог-Програма за дополнување на Програма за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјална заштита, во 2013 година;
4.Предлог-Одлука за доделување на еднократна парична помош на семејства со новороденчиња на подрачје на Општина Кисела Вода од 01-07-2013 до 31-12-2013 година;
5.Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проектот ,,Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км. во с. Драчево,,;
6.Предлог-Одлука за давање согласност за намената на инвестицијата ,,Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км. во с. Драчево,,;
7.Предлог-Одлука за утврдување надоместок на членовите на Општинска изборна комисија – Општина Кисела Вода и избирачките одбори на подрачјето на Општина Кисела Вода, за извршената работа во подготовката и спроведувањето
на локалните избори одржани во 2013 година;
8.Предлог-Одлука за утврдување на надоместокот на трошоците за избори на организаторите на изборната кампања за членови на Совет на Општина Кисела Вода и градоначалник на Општина Кисела Вода;
9.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;
10.Советнички прашања.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved