Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


8/18/2019 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода

 
Одлука за неспроведување за локалитетот Бирарија
28.06.2013

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животна средина (Службен весник на
Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11),
Општина Кисела Вода, на ден 20.06.2013 година донесе
                                                        ОДЛУКА
                         за неспроведување на стратегиска оцена
1.За планскиот документ измена и дополна на Детален урбанистички план за една
градежна парцела 1.6, дел од блок 1, локалитет “Бирарија” - Општина Кисела Вода, Скопје,
кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11 и 144/12), не е потребно да се спроведе
стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за
животна средина.
2.Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од
спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната
на Општина Кисела Вода.
3.Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има
влијание врз животната средина од член 65 став 4 од Законот за животна средина и врз
основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот
на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на
формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска
оцена, донесувањето на планскиот документ за измена и дополна на ДУП за една
градежна парцела 1.6, дел од блок 1, локалитет “Бирарија”, Општина Кисела Вода, Скопје,
нема да има влијание врз животната средина затоа што е предвидена класа на намени -
Образование (ЦОУ. Кузман Јосифовски – Питу)
Просторот во рамките на планскиот опфат е дефиниран со ГУП на Град Скопје и
е основа за понатамошно планирање на просторот. Ваквите намени во целост се
почитуваат во предметниот ДУП. Мотивите за изработка на ДУП на овој предметен
плански опфат се предвидување на нови површини за градба, реконструкција и
урбанизација, редефинирање на намените, градежните и нумеричкиот дел, усогласување
на примарната сообраќајна мрежа согласно ГУП на Град Скопје.
4.Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Општина Кисела Вода и
Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот
на објавувањето на одлуката на веб страната.
Линк за документот
Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved