Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


9/27/2022 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Месни заедници

Управувањето со територијата на Општина Кисела Вода е организирано преку  14 месни заедници од кои 9 се урбани а 5 се рурални заедници. Ваквиот начин на организирање на локално ниво во Општината овозможува демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси.
Во согласност со Статутот на Општината највисок орган на  месните заедници е Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 7 до 11 членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на месната заедница.
Преку Советот граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален интерес, до надлежните органи во општината.
Според Статутот граѓаните преку месната самоуправа се грижат за:
- решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното   подрачје;
- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
- покренување иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и рабо-
тата на граѓаните.


М.З. "11 Октомври-бараки"
Адреса: Ул. Петар Драпшин б.б.
Претседател: Васил Тасевски
Референт: Елизабета Тасевска тел. 071/391-176


М.З. "11 Октомври-тврда градба"
Адреса: Ѓорѓи Сугаре б.б.
Претседател: Зоран Зарев
Референт: Роза Филиповска тел. 071/391-244


М.З. "Црниче"
Адреса: Наум Охридски б.б.
Претседател: Петре Стефановски
Референт: Стојка Тасевска тел. 071/391-167


М.З. "Пржино"
Адреса: Милан Михајловиќ б.б.
Претседател: Владимир Сребров
Референт: Сузана Крстевска тел.071/391-164


М.З. "Бирарија"
Адреса: Томе Арсовски б.б
Претседател: Александар Велески
Референт: Каролина Сенкова тел. 071/391-174


М.З. "Цветан Димов"
Адреса: Иван Козаров б.б.
Претседател: Киро Гочевски


Референт: Славица Тодоровска тел. 072/314-950


М.З. "Кисела Вода"
Адреса: Сава Ковачевиќ б.б.
Претседател: Перица Трајковски
Референт: Марија Захова тел. 071/391-177 


М.З. "Усје"
Претседател: Влатко Здравковски


Референт: Гоце Димитровски тел. 071/391-204


М.З. "Пинтија"
Адреса: Јабланица б.б.
Претседател: Милош Младеновски
Референт: Славица Илиевска тел. 071/391-214 


М.З. "Населба Драчево"
Адреса: Ратко Митровиќ б.б.
Претседател: Слободан Анастасовски
Референт: Наташа Анастасовска тел. 071/391-230


М.З. "Село Драчево"
Адреса: Драчевска б.б.
Претседател: Борче Бабунски
Референт: Александра Силјановска тел. 071/391-237 

М.З. "Припор"


Претседател:Стојан Здравевски тел. 070/295-542М.З. "Подстаница"Претседател:Стојановски Ристо


Референт: Игорче Арсовски тел. 071/391-250М.З. "Стаклара Камник"


Претседател: Игор Митревски тел. 070/294-434


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved