Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


9/23/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Статут
 Буџет 2006
 Буџет 2007
 Буџет 2008
 Буџет 2009
 Буџет 2010
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Буџет 2006

     Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр.5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М."бр. 61/2004 и 96/2004) и член 34 од Статутот на Општина Кисела Вода ("Службен гласник на Град Скопје бр. 08/05), Советот на Општина Кисела Вода на Шеснаесетата седница одржана на 29.12. 2005 година, донесе


 


Б У Џ Е Т


на Општина Кисела Вода за 2006 година


  


Член 1


Буџетот на Општина Кисела Вода за 2006 година се состои од:


 


Вкупни приходи и тоа:                                                   292.867.931,00 денари


- тековно-оперативни приходи                                   188.333.000,00   денари;


- трансфери                                                                       31.267.000,00  денари


- наменски дотации                                                          27.368.001,00  денари;


- самофинансирачки активности                                    45.899.930,00  денари;


 


Вкупни расходи и тоа                                                     292.867.931,00  денари


- утврдени намени                                                          291.367.931,00  денари;


- резерви                                                                               1.500.000,00 денари;


 


Член 2


Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на Општина Кисела Вода  за 2006 година и тоа како што следува:


 


Член 3


Буџетот на Општина Кисела Вода  за 2006 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Град Скопје", а ќе се применува од 1 Јануари 2006 година.


 


 Број 07-4780/2


29 декември 2005 гоидна


С к о п ј еUntitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved