Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


9/23/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Статут
 Буџет 2006
 Буџет 2007
 Буџет 2008
 Буџет 2009
 Буџет 2010
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Буџет 2007

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (“Службен весник на РМ” број 5/2002) член 34 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр. 08/05), Советот на општина Кисела Вода на четириесет и втората седница одржана на 27 декември 2006 година, донесе


 


 БУЏЕТ


НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2007 ГОДИНАИ ОПШТ ДЕЛ


Член 1


Буџетот на општина Кисела Вода за 2007 се состои од:


                  Буџет за 2007 г.                


Вкупни приходи                                          297.871.941  денари          
и тоа: 


- тековно-оперативни
   приходи                                                    171.450.612  денари             
- трансфери                                                 37.949.388  денари 
- донации                                                     1.750.000  денари        
- наменски дотации                                     29.187.141  денари               
-самофинансирачки                                     57.534.800  денари               


Вкупни расходи                                            297.871.941  денари              
и тоа:


- утврдени намени                                        295.971.941  денари
- резерви                                                       1.900.000  денари


 Член 2


 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи и билансот на капитални расходи на општина Кисела Вода за 2007 година и тоа како што следува:


 


член 3


 Буџетот на општина Кисела Вода за 2007 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Град Скопје” , а ќе се применува од 1 Јануари 2007 година.


 


 


Број 07-8315/5                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ
27 декември 2006                                      на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                    Никола Груев с.р
             Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved