Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


9/23/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Статут
 Буџет 2006
 Буџет 2007
 Буџет 2008
 Буџет 2009
 Буџет 2010
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Буџет 2009


 Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002) член 34 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр. 08/05 и "Службен гласник на општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на општина Кисела Вода на Осумдесет и шеста пленарна седница одржана на 30 декември 2008 година, донесе


 


 БУЏЕТ
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2009 ГОДИНА


 И ОПШТ ДЕЛ


Член 1


Буџетот на општина Кисела Вода за 2009 се состои од:


                  Буџет за 2009 г.                


Вкупни приходи                                                       603.679.221  денари          
и тоа: 


- тековно-оперативни
   приходи                        229.086.200  денари             
- трансфери                                                62.566.800  денари 
- дотации                                   234.033.221  денари               
-самофинансирачки                          77.993.000  денари               


Вкупни расходи       603.679.221  денари          
и тоа:


- утврдени намени                                                                  602.179.221  денари
- резерви                                                                       1.500.000  денари


 Член 2


 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи, билансот на капитални расходи и планот на програмите за развој на општина Кисела Вода за 2009 година и тоа како што следува:


 


член 3


 Буџетот на општина Кисела Вода за 2009 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кисела Вода”,  а ќе се применува од 1 Јануари 2009 година.


 


 


 Број 07-15691/4                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ
30 декември 2008                                    на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                          Зоран Антовски 


 Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved