Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


9/27/2022 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Организациона поставеност на секторите

Организациона поставеност на секторите За извршување на работите од надлежност на органите на општината се организира општинска администрација.
Општинската администрација се организира во сектори и одделенија.
Општината може да организира општински инспекторат заради вршење на инспекциски надзор над вршење на работите од нејзина надлежност.
Организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација ги утврдува Советот врз основа на предлог на Градоначалникот.


Општинската администрација се организира во следните сектори и одделенија:


1. Сектор за поддршка на Градоначалникот


а) Одделение за координација на активностите на градоначалникот


б) Одделение за општи работи


в) Одделение за развој на информациско-интегративниот систем на општината


2. Сектор за поддршка на работата на Советот на општината
а) Одделение за организација на општа(пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот


б) Одделение за реализација на општа(пленарна) седница на Советот и работа на телата на Советот


3. Сектор за урбанизам и просторно планирање
а) Одделение за планирање на просторот


б) Одделение за изводи, локациски, одобренија за градење и употребни дозволи


4. Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина


а) Одделение за комунални работи, инфраструктура и сообраќајб) Одделение за заштита на животната средина5. Сектор за јавни набавки


а) Одделение за администрирање на јавни набавкиб) Одделение за планирање и спроведување на планот за јавни набавки


 


6. Сектор за финансиски прашања


а) Одделение за буџетска координација


б) Одделение за сметководство и плаќања


в) Одделение за даноци, такси, за надоместоци и за други сопствени приходи на општината


г) Одделение за буџетска контрола


7. Сектор за образование, предучилишно воспитување, култура и спорта) Одделение за образованиеб) Одделение за предучилишно воспитувањев) Одделение за култураг) Одделение за спорт8. Сектор за нормативно-правни работиа) Одделение за правни работиб) Одделение за архивски работив) Одделение за имот и имотно-правни работи9. Сектор за месна самоуправа и за соработка со невладин сектор


а) Одделение за месна самоуправа


б) Одделение за соработка со невладин сектор


10. Сектор за внатрешна ревизија


а) Одделение за ревизија на усогласеност (регуларност)
б) Одделение за вршење на ревизија на законитоста на работата


11. Сектор за човечки ресурси и обуки
а) Одделение за човечли ресурси


б) Одделение за обуки


12. Сектор за инспекциски работи
а) Одделение за урбанистичка, градежна, патна, сообраќајна, еколошка и комунална инспекција


б) Одделение за даночна инспекција


в) Одделение за вршење на надзор на други работи од надлежност на општината
 
13. Сектор за локален економски развој


а) Одделение за аналитика и планирање на локалниот економски развој


б) Одделение за поддршка на малите и средните претпријатија и претприемништвото


 


  Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved