Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


2/22/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Градоначалник
 Совет на општината
 Претседател на советот
 Надлежности
 Комисии
 Деловник на советот
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Надлежности
Советот ги врши следните работи:
1. Донесува Статут на Општината;
2. Донесува Деловник на Советот;
3. Донесува Програма за работа;
4. Донесува Буџет на Општината и Годишна сметка на Општината;
5. Ја утврдува висината на сопствените извори на приходи  за финансирање на Општината, во рамките  утврдени со Закон;
6. Донесува детални урбанистички планови и урбанистички планови за село и урбанистички планови вон населени место;
7. Донесува Програма за уредување на градежното земјиште;
8. Донесува прописи од областа на заштитата на животната средина и природата, локалниот економски развој, културата, спортот и рекреацијата; социјалната заштита и заштита на децата, образованието, здравствената заштита; во рамките на надлежноста определена со посебен закон или во согласност со национална програма;
9. Донесува Програма за изградба и одржување на локални патишта и улици;
10. Донесува Програма за јавно осветлување;
11. Донесува Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални водоводи;
12. Донесува Одлука за одржување и користење на јавните пазаришта;
13. Го уредува начинот на чистењето на оџаците;
14. Го уредува одржувањето на јавниот простор за паркирање и начинот на неговото користење од локално значење;
15. Одобрува Програма за одржување и користење на парковите, зеленилото и други јавни рекреативни површини од локално значење;
16. Го уредува одржувањето  на гробиштата, како комунална дејност и јавна функција;
17. Ја  утврдува организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација, на предлог на Градоначалникот;
18. Основа јавни служби и врши надзор над нивната работа;
19. Именува членови во управните одбори на јавните служби, кои ги основа;
20. Усвојува Програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала;
21. Усвојува извештаи за извршување на  Буџетот и годишната сметка  на Општината како и  извештаи  за извршување на годишните програми на Општината;
22. Одлучува за давање дозвола за вршење дејност од јавен интерес од локално значење, во согласност со Закон;
23. Ги усвојува извештаите за работата и годишните сметки на јавните служби, кои ги основала;
24. Одлучува за начинот на располагање со сопственоста на Општината;
25. Одлучува за начинот на вршење на финансиска контрола на Буџетот на Општината, во согласност со Закон;
26. Со одлука  ја  утврдува  висината  на  комуналните  такси и надоместоци;
27. Формира  Комисија  за  утврдување  на  пазарната  вредност  на  имот  според  пропишаната  Методологија  од  страна  на  Владата  на  Република  Македонија  и  ги  утврдува  стапките на  даноци на имоти; 
28. Го  определува  работното  време  на  занаетчиските  дејности  во  зависност  од  месните  обичаи  во  општината;
29. Усвојува  План  за  мерки  и  активности  за  надминување  на  финансиската  нестабилност  на  општината  предложен  од  градоначалникот  кој  е  задолжителен  за  општината;
30. Го избира лицето кое раководи со подрачната единица на Министерството за внатрешни работи во Општината, во согласност со Закон;
31. Го разгледува и усвојува годишниот извештај за јавна безбедност на подрачјето на Општината, кој го доставува до Министерот за внатрешни работи и Народниот Правобранител;
32. Може да дава препораки на раководното лице на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи од областа на јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот;
33. Избира и разрешува претседател на Советот;
34. Формира постојани и повремени комисии;
35. Врши одделни овластувања во согласност со Закон врз добрата од општа употреба и врз природните богатства на подрачјето на Општината;
36. Востановува општински признанија и награди;
37. Дава мислење по предлог законите кои се однесуваат на Општината;
38. Врши други избори и именувања од своја надлежност;
39. Донесува други прописи за работите од своја надлежност;
40. Донесува Програми за дезинфекција и дератизација, и
41. Донесува и други програми, прописи, предлози и врши други работи по иницијатива на градоначалникот или стручните служби на општината;
42. Врши и други работи.


Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved