Untitled Document
 Насловна  Мапа на сајтот   mak   eng


2/22/2020 

Мени
 Профил на општината
 Градоначалник и совет
 Градоначалник
 Совет на општината
 Претседател на советот
 Надлежности
 Комисии
 Деловник на советот
 Организациона поставеност на секторите
 Месни заедници
 Спорт и млади
 Документација
 Издавачка дејност (Службени гласници)
 Формулари и жиро сметки
 Информативен центар
 Детални урбанистички планови
 Актуелни тендери
 Верификувани документи од Советот
 Карта на општината
 Контакт
 Училишен спорт
 Унија на спортски педагози-Кисела Вода
 ЈКП Комуналец - Кисела Вода
 Извештаи за стратегиска оценка на животната средина
 Оттуѓување на градежно земјиште - актуелни објави
 Известувања
 Извештај на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за 2012 година на Општина Кисела Вода


  

  

  

  

  

 

 

  
 
Комисии

За разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.
Составот на Комисиите соодветствува на пропорционалната застапеност на политичките партии во Советот.
Мандатот на постојаните комисии  трае колку и мандатот на членовите на Советот.
Составот и времетраењето на мандатот на повремените комисии ќе се определи со Одлуката за нивно формирање.


 


 


Постојани комисии на Советот се:


 Комисија за финансирање и буџет


 


претседател           
членови                     
                                   
                                 
                                


 


 


Комисија за  признанија и наградипретседател             
членови:                    
                                    
                                  
                                   


 


 


 


 


Комисија за статут и прописи


 


претседател           
членови                  
                                 
                                  
                                 


 


  
Комисија за урбванизам и комунални дејностипретседател              
членови                
                             
                            
                              
                            
                           


 


 


 


Комисија за образование


 


претседател                
членови                        
                                      


 


 


 Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања


претседател    
членови:      
                   


 


Комисија за локален економски развој


претседател           


членови                    


 


 


 


Комисија за култура и спорт


 


претседател          


членови                 


 


 


 


Комисија за јавна безбедност,  безбедност во  сообраќајот и противпожарна заштита


 


претседател          


членови                   


 


 


 


 


Комисија за  заштита и унапредување  на  животната  средина 


 


претседател          


членови                    


 


 


 Комисија за  социјална заштита, заштита  на децата и здравствена заштита


 


претседател           


членови                   


 


 


 


 


Комисија за месна самоуправа и општествени организации
 
претседател           


членови                   


 


 Комисија за еднакви можности  на  жените и мажите  


 


претседател            


членови            


 


  


 


Комисиите се составени од 5 члена на Советот: Претседател и 4 члена, ако со Статутот не е поинаку предвидено.


 


Комисиите на Советот:
- расправаат за прашања од областа за која се формирани;
- даваат мислења и предлози до Советот,
- ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на
Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.


 Untitled Document

Пребарување
Внесете клучни зборови:
  во
 
Анкета
Дали сте задоволни од ажурирањето на веб-страната со нови информации?
Да
Не
резултати
 
Актуелно
 Архива
 Дискусии

http://www.kiselavoda.gov.mk/217/Cetirigodisna brosura Rabotna Verzija_5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Broshura KV.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/opstina kisela voda brosura A5 za meil korekcija.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/brosura A5.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/ednagodina.pdf
http://www.kiselavoda.gov.mk/files/217/Prezentacija MEEP Kisela Voda 2010-2014 FINAL.pdf
http://kiselavoda.gov.mk/mak/index.asp?id=273
http://kiselavoda.gov.mk/mak/diskusii.asp?temaid=1
www.mt.com.mk
 
     
Copyright © 2005 Municipality of Kisela Voda, All rights reserved