Search
Close this search box.

Комисии

За разгледување на прашања и утврдување на предлози од одредена област, Советот од својот состав може да формира постојани и повремени комисии.
Составот на Комисиите соодветствува на пропорционалната застапеност на политичките партии во Советот.
Мандатот на постојаните комисии  трае колку и мандатот на членовите на Советот.
Составот и времетраењето на мандатот на повремените комисии ќе се определи со Одлуката за нивно формирање.

 

Постојани комисии на Советот се:

 

Комисија за финансирање и буџет
претседател Никола Илиевски        
членови

Тања Анчевска      

Стефан Стефановски

Донче Мишовски

Владимир Грујовски                

 

Комисија за  признанија и награди

претседател Бојана Ацева              
членови

Никола Илиевски  

Иван Митровски      

 Тања Анчевска         

 Донче Мишовски       

 

Комисија за урбанизам и комунални дејности

претседател Светлана Колариќ     
членови

Иван Живковски       

 Тања Анчевска       

 Иван Митровски     

 Николче Николовски  

 Теодор Трпевски        

 Јане Петковски   

 Симона Јовевска   

Емилија Трајковска        

 

 

 

Комисија за образование

претседател  Симона Јовевска                  
членови

Златица Жантевска – Пејиќ 

 Татјана Нанкова                  

Лидија Малинковска   

 Игор Трпевски     

 

Комисија за статут и прописи

претседател Златица Жантевска – Пејиќ  
членови

Јане Петковски                 

Николче Николовски        

Иван Живковски             

Стефан Стефановски       

 

Комисија за локален економски развој

претседател Јане Петковски          
членови

Арсена Глигорова    

Иван Митровски       

Светлана Колариќ    

 Дарко Филиповски     

 

Комисија за култура , спорт и рекреација

претседател Тодор Костадиновски        
членови

Теодор Трпевски          

Никола Илиевски         

Николче Николовски   

Татајана Нанкова         

 

Комисија за јавна безбедност,  безбедност во  сообраќајот и противпожарна заштита

претседател

Теодор Трпевски

членови

Горан Манасијевски      

Дарко Филиповски        

Стефан Стефановски  

 Светлана Колариќ  

 

Комисија за заштита и унапредување на животната  средина

претседател Горан Манасијевски 
членови

Светлана Колариќ    

Николче Николовски 

 Симона Јовевска      

 Јане Петковски        

                         

 

Комисија за  социјална заштита, заштита  на децата и здравствена заштита

претседател Лидија Малинковска     
членови

Игор Трпевски              

Татјана Нанкова      

Донче Мишовски

Емилија Трајковска      

 

Комисија за месна самоуправа и општествени организации

претседател            Игор Трпевски               
членови

Горан Манасијевски     

Лидија Малинковска     

 Бојана Ацева                

 Донче Мишовски          

 

Комисија за еднакви можности  на  жените и мажите  

претседател Татјана Нанковa                 
членови

Светлана Колариќ             

 Арсена Глигорова          

Елизабета Стефковска

 Златица Жантевска Пејиќ  

 

 

Комисиите се составени од 5 члена на Советот: Претседател и 4 члена, ако со Статутот не е поинаку предвидено.

 

Комисиите на Советот:
– расправаат за прашања од областа за која се формирани;
– даваат мислења и предлози до Советот, 
– ги разгледуваат предлозите на Градоначалникот, на членовите на 
Советот и иницијативите на граѓаните од областите за кои се формирани.

Споделете:

Scroll to Top