Search
Close this search box.

Верификувани документи Совет 2009-2013 год

Прва конститутивна седница одржана  на 16.04.2009 г.

 

1. Решение за избор на претседател и членови на Верификациона комисија на Советот на Општина Кисела Вода 2. Решение за избор на претседател и членови на Комисија за мандатни прашања, избори и именувања на Советот на Општина Кисела Вода 3. Решение за избор на претседател на Советот на Општина КиселаВода

 

Втора пленарна седница одржана на 8.05.2009 г.

 

1. Решение за определување на членови од Советот на Општина Кисела Вода за учество во склучување на бракови во Месна канцеларија  Драчево 2. Решение  за избор на претседател и членови на постојаните  комисии на Советот на Општина Кисела Вода

 

Трета пленарна седница одржана на 18.05.2009 г.

 

1. Програма  за измени и  дополнувања на Програмата (Ј) Комунални  дејности на  Општина Кисела Вода  за 2009 година 2. Завршна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода  за 2008 година 3. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за користење на средства од резервите на општина Кисела Вода во 2008 година 4. Заклучок за усвојување на Кварталните извештаи (К1 и К2) за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за  квартал јануари-март за 2009 година 5. Измените и доплнувањата на Буџетот на општина Кисела Вода за 2009 година 6. Програма за дополнување на Програмата за поставување на спомен-обележја на територија на Општина Кисела Вода за период 2008-2012 година

 

Четврта пленарна седница

1.Заклучок за усвојување на  Протокол  за делбен биланс со утврдување на последната имотна и  финансиска состојба по донесување на Законот за  територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија (,,Службен весник на РМ,, бр.55/04) а со датум на поделба на Општина Кисела Вода и Општина Аеродром од 12.04.2005 година;

 

     2.Одлука за ставање вон сила на Одлуката  за спроведување на постапката за плаќање на трошоците  за отстранување на објект и за отстранување на градба  бр. 07-1860/4 од 25 август 2005 година;

 

      3.Одлука за ставање вон сила на Одлуката  за спроведување на постапката за плаќање на трошоците  за отстранување на објект и за отстранување на градба  бр. 07-1860/4 од 25 август 2005 година;

 

4. Одлука за ставање  вон сила на  Правилникот  за условите и начинот за издавање на  деловен простор во сопственост на Општина Кисела Вода (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.4/07);

 

5. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на начинот, условите,критериумите  и постапката за доделување на признание и награда за избор на  најуспешно училиште (,,Службен гласник на Општина Кисела Вода,, бр.19/09);

 

6. Одлука за формирање на Комисија за  утврдување на пазарна вредност на земјоделско земјиште;

 

 

 

Петтта пленарна седница одржана на 25.06.2009 година

 

1. Одлука  за  именување претставници на  Општина Кисела Вода во училишните одбори во основните училишта на  подрачјето на Општина Кисела Вода;

 

2.  Одлука  за  издвојување  средства  за  надоместување на  дел од  изборните трошоци на  политичките партии за време на локалните избори  2009 година;

 

3. Одлука  за  донесување на Детален урбанистички план блок ,,Локален центар-дел,,  населба Драчево Општина Кисела Вода-Скопје;

 

4.  Одлука за измена и дополнување – пренамена на средства од Буџетот на Општина Кисела Вода за 2009 година;

 

5. Правилник за критериумите, постапката  и износот за доделување на  еднократна  парична помош;

 

6. Одлука за формирање на партиципативно тело за просторно и урбанистичко планирање на Општината  Кисела Вода;

 

7.   Одлука за издвојување на средства од Буџетот на Општина Кисела Вода за финансиско учество на Општина Кисела Вода во програмата ,,Форуми во Заедницата,, -подржана од Швајцарската агенција за развој и соработка и ЗЕЛС;

 

Шеста пленарна седница одржана на 16.07.2009 година

 

1. Одлука за утврдување локален надоместок за делумно уредено градежно земјиште; 2. Одлука за формирање и определување на составот на повремената Комисија на Советот на Општина Кисела Вода за разгледување на барања за доделување на еднократна парична помош; 3. Одлука за формирање на општински штаб за заштита и спасување; 4. Одлука за утврдување на реонизација на основните училишта во кои се запишуваат учениците; 5. Одлука за избор на најуспешно училиште во општина Кисела Вода за учебната 2008/09; 6. Одлука за измена и дополнување – пренамена на средствата во Буџетот на општина Кисела Вода за 2009 година; 7. Програма за измени и за дополнувања на Програмата (Н10) Основно образование; 8. Одлука за учество  и кофинансирање  на Општина Кисела Вода во проектот „ Да ја разубавиме општината„ 9. Одлука за аплицирање на општина Кисела Вода во Програмата на грантови за меѓуопштинска соработка за 2009 година;

 

         Седма пленарна седница одржана на 31.08.2009 година

 

1. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу” во учебната 2008/2009 година; 2. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2008/2009 година; 3. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2008/2009 година; 4. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2008/2009 година; 5. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман  Шапкарев” во учебната 2008/2009 година; 6. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на Ц.О.У.”Рајко Жинзифов” населба Драчево во учебната 2008/2009 година; 7. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за воспитно-образовната  работа на О.У.”Св. Климент Охридски” с. Драчево  за учебната 2008/2009 година; 8. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за   работата на О.У. ,,Круме Кепески”   во учебната 2008/2009 година; 9. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за   работата на ЈДГ ,,Весели Цветови,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје   за учебната 2008/2009 година;

 

10. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за   работата на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје   за учебната 2008/2009 година; 11. Одлука за именување претставници на Општина Кисела Вода во Управните одбори  во  ЈДГ ,,Весели Цветови,, и ЈДГ ,,8 Март,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје; 12. Заклучок за усвојување на Кварталните извештаи (К1 и К2) за извршување на  Буџетот на општина Кисела Вода за  квартал  април-јуни   2009 година; 13. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за отпочнување процедура за долгорочно задолжување на Општина Кисела Вода; 14. Одлука за измена и дополнување-пренамена на средства во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2009 година;  15. Одлука за  донесување на Детален-урбанистички план за дел од населба Драчево –М.З.71 Урбан блок 8 плански опфат меѓу ул.,,Жарко Зрењанин,,  ,,Ваташа,, и ,,Румена Хаџипанзова,, и крак од ул. ,,Ваташа,, Општина Кисела Вода;  16. Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода  за 2009 година; 17. Решение за определување членови на Советот на општина Кисела Вода за учество во  склучување на бракови во Матичната служба на Град Скопје;

 

         Осма пленарна седница одржана на 25.09.2009 година

 

1. Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу” во учебната 2009-2010 година; 2. Годишна програма за работа на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2009-2010 година; 3. Годишна програма за работа на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2009-2010 година; 4. Годишна програма за работа на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2009-2010 година; 5. Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Шапкарев” во учебната 2009-2010 година; 6. Годишна програма за  работа  на  Ц.О.У.”Рајко Жинзифов” во учебната 2009-2010 година; 7. Годишна програма за работа на О.У.”Св. Климент Охридски” во учебната 2009-2010 година; 8. Годишна програма за работа  на О.У.”Круме Кепески” во учебната 2009-2010 година; 9. Одлука за измена и дополнување-пренамена на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2009 година;

 

 

 

 

 

    

 

           Деветта  пленарна седница одржана на 28.10.2009 година

 

1. Решение за давање  согласност на  Статутот за измена и дополнување на  Статуот на Јавната детска градинка “8 Март” на  Општина Кисела Вода во Град Скопје; 2. Решение за давање  согласност  на  Правилникот за изменување и  дополнување на Правилникот за организација и систематизација   на работата на Јавната детска градинка “8 Март” на  Општина Кисела Вода во Град Скопје; 3. Заклучок  за усвојување на Годишната програма за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за период 2009/2010 година; 4. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје за период 2009/2010 година; 5. Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Кисела Вода за 2009 година; 6. Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2009 година; 7. Одлука за основање на Јавно комунално претпријатие ,,Комуналец-Кисела Вода,, Скопје; 8. Одлука за утврдување на локален пат на територија на Општина Кисела Вода; 9. Одлука за долгорочно задолжување на Општина Кисела Вода; 10. Одлука за измена и дополнување-пренамена на средства во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2009 година; 11. Програма за измени на Прогрмата Ј – комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2009 година; 12. Одлука се доделуваат парични средства во износ од 50.000 денари за учество на Меѓународен научно – стручен симпозиум во Нови Сад, Република Србија на Федерацијата на универзитетски наставници, тренери и едукатори по кинезиологија од Програмата Совет-АО, ставка АО-412110-постојана резерва.

 

          Десетта  пленарна седница одржана на 5.11.2009 година

 

      1.  Програма за спорт и рекреација за 2010 година;       2.  Програма за културни манифестации и творештво за 2010 година;       3.  Програма (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2010          година;       4.  Програма (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2010                   година;

 

      5.  Програма (Н10) основно образование за 2010 година;       6.  Програма (Б10) за социјална заштита, заштита на децата и      здравствена заштита за 2010 година;         7.  Програма за локален економски развој на Општина Кисела Вода за   2010  година;       8. Програма за истурени канцеларии на едношалтерскиот систем по урбаните и месните заедници во Општина Кисела Вода за 2010 година;       9. Програма (П) заштита на животна средина и природа на Општина Кисела Вода за 2010 година;     10. Програма за измени на Програмата (Ј) Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2009 година;      11. Решение за запирање на објавување на Одлуката за измена и дополнување-пренамена на средства во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2009 година бр.07-8313/5 од 28.10.2009 година на Советот на Општина Кисела Вода.       12. Заклучок за усвојување на  Развојните програми и потпрограмите од надлежност Ј-комунална дејност; Н-образование и В-социјална заштита и заштита на деца, за период 2010-2012 година и тоа:        13. Заклучок за набавка на компјутери (лаптопи) за потребите на членовите на Советот на Општина Кисела Вода;

 

          Единаесетта  пленарна седница одржана на 16.11.2009 година

 

      1.  Заклучок  за усвојување на Кварталните извештаи (К1 и К2) за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за квартал јули-септември 2009 година;       2. Измени и дополнувања (ребаланс број 2) на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2009 година;       3.  Одлука за исплата на еднократна парична награда;       4. Заклучок за дислокација на Цнтарот за зависници од дрога и пренамена на постоечкиот објект за Поликлиника на Општината;       5.  Одлука за исплата на надомест за искористување на земјоделското земјиште за поставување на фекална канализација во Подстаница-Драчево;       6. Информација за имплементација на националната платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи на Република Македонија на локално и регионално ниво;

 

 

 

          Дванаесетта  пленарна седница одржана на 24.12.2009 година

 

1. Заклучок за усвојување на  Стратегија  за локален економски развој  на  Општина Кисела Вода 2009-2013; 2. Одлука за потврдување на статусот  и својството член на ЗЕЛС на Општината Кисела Вода; 3. Програма  за измени и дополнувања на Програма (Ј) Комунални дејности на  Општина Кисела Вода за 2010 година; 4. Одлука  за исплата на надомест на штета  на физичко лице за поставување на фекална канализација  во Подстаница Драчево; 5. Одлука  за повлекување на судски тужби  од Општина Кисела Вода против Општина Аеродром; 6. Одлука за отпишување  на тековни обврски; 7. Буџет на Општина Кисела Вода за 2010 година;  8. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2010 година;  9.  Заклучок за усвојување на информацијата од страна на Секторот за урбанизам, комунални работи  и заштита на животна средина во врска ДУП за “Припор”; 10. Заклучок  за усвојување на проекната програма за изработка Локална урбанистичка планска документација за бензиска пумпа на КП7589/5 КО Драчево Општина Кисела Вода;  11. Решение за давање  согласност на  Статутот за измена и дополнување на   Статуот на Јавната детска градинка “Весели Цветови”  на Општина Кисела Вода во Град Скопје; 12. Ревизорски извештај за финансиското и материјалното работење на Општина Кисела Вода во 2008 година од независната ревизорка куќа ЦЕНСУМ ДООЕЛ Скопје;  13. Одлуки за доделување на еднократна парична помош на Виолета Петровска и Ивана Рожман;  

 

        Тринаесетта  пленарна седница одржана на 27.01.2010 година

 

1.Заклучок за усвојување на Анекс кон  Протокол  за делбен биланс со утврдување на последната имотна и  финансиска состојба по донесување на Законот за територијална организација на локалната самоуправа  во Република Македонија (,,Службен весник на РМ,, бр.55/04) а  со датум на поделба на Општина Кисела Вода и Општина Аеродром од 12.04.2005 година;

 

 

 

      

 

2. Програма за измена и дополнување на  Програмата за истурени канцеларии на едношалтерскиот  систем по урбани и месни заедници во Општина Кисела Вода; 3. Подпрограма – месна самоуправа  ДАО  (капитални проекти); 4. Програма за измени и дополнувања на  Програмата (Ф) урбано планирање  на Општина Кисела Вода за 2010 година;              5. Одлука  за измена на Одлуката   за основање  на Јавно комунално претпријатие  “Комуналец-Кисела Вода”  Скопје;

 

       Четиринаесетта  пленарна седница одржана на 9.02.2010 година

 

1.Заклучок за усвојување на Извештај за работата на Полициска станица од општа надлежност ,,Кисела Вода,, за 2009 година; 2.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.27 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода; 3.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.1 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црниче УЕ 61 Општина Кисела Вода; 4.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела 1.2 од КП 1825 КО Кисела Вода 1 по ДУП за населба Црниче УЕ 61 Општина Кисела Вода; 5.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 517 КО Кисела Вода 1 по ДУП  за населба Црниче УЕ 61 Општина Кисела Вода; 6.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 5.2 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода; 7.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 4.7 по ДУП за “Локалитет Бирарија” Општина Кисела Вода; 8.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 18.34 по ДУП за “Црниче 2” Општина Кисела Вода; 9.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 17.431 по ДУП за “Црниче 2” Општина Кисела Вода; 10.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 9.3 по ДУП за населба Кисела Вода –  МЗ 70  “Локалитет – 2” Општина Кисела Вода;

 

       

 

11.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 8.2 по ДУП за населба Кисела Вода –  МЗ 70  “Локалитет – 2” Општина Кисела Вода; 12.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 1.91 по ДУП за “Пржино 1” Општина Кисела Вода; 13.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела бр. 2.22 по ДУП за “Цветан Димов – 2” Општина Кисела Вода; 14.Заклучок  за усвојување на проектната програма со изработена Локална урбанистичка планска документација за градежна парцела КП 3167 КО Горно Лисиче по ГУП на Град Скопје Општина Кисела Вода; 15.Одлука за измени на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот  на извршување на задачите на општинската  администрација на Општина Кисела Вода; 16.Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година; 17.Одлука за задолжување на средства добиени од  Меѓународна   банка за обнова и развој (Светска банка)  преку проектот  за подобрување на општинските услуги  -Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место Усје); 18.Одлука за задолжување на средства добиени од  Меѓународна   банка за обнова и развој (Светска банка)  преку проектот  за подобрување на општинските услуги  – Потпроект за атмосферска мрежа  (улици ,,Мариовска,, и ,, Народни Херои,,); 19.Одлука за задолжување на средства добиени од  Меѓународна   банка за обнова и развој (Светска банка)  преку проектот  за подобрување на општинските услуги  – Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место ,,11 Октомври,,); 20.Одлука за задолжување на средства добиени од  Меѓународна   банка за обнова и развој (Светска банка)  преку проектот  за подобрување на општинските услуги  – Потпроект за довршување на атмосферска мрежа (населено место Драчево); 21.Одлука за задолжување на средства добиени од  Меѓународна   банка за обнова и развој (Светска банка)  преку проектот  за подобрување на општинските услуги  -Потпроект за рехабилитација на водоводна мрежа (населено место Пинтија);  22. Заклучок за  пристапување кон поделба на ДУП Цветан Димов 1 на повеќе урбани делови како урбани блокови – со приоритет на изработка и донесување на формираниот урбан блок каде нема постоечки ДУП;  23. Заклучок за допрецизирање на Мерилата и критериумите за кофинансирање на спортот во Општина Кисела Вода;

 

      

 

       Петнаесетта  пленарна седница одржана на 4.03.2010 година

 

1.  Заклучок за усвојување на Извештај за состојбата  со криминалитетот и другите недозволени однесувања на  Полициска станица од општа надлежност  ,,Драчево,, во 2009 година;  2.  Одлука за организацијата, делокругот и начинот  на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода; 3.  Програма за дополнување на Програмата-Н1 Основно образование Подпрограмата-Н10  на општина Кисела Вода за 2010 година; 4.  Програма за дополнување  на Програмата-В1   Подпрограмата-В10 Детски градинки на Општина Кисела Вода  за 2010 година; 5. Заклучок за усвојување на Квартални  извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина  Кисела Вода  за четвртиот квартал 2009 година;  6. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за користење на средства од резервите на општина Кисела Вода во 2009 година; 7.  Годишна сметка на Буџетот  на општина Кисела Вода за 2009 година; 8.Предлог-буџетски календар на општина Кисела Вода за 2010 година;

 

9. Одлука  за утврдување Нацртот на измена и дополна на Детален урбанистички план  ,,МЗ 11 Октомври ИИ,, (југоисточна индустриска зона)  урбан блок А (Бул. Србија) урбан дел 6 и 7 Општина Кисела Вода; 10. Решение за именување членови на Управниот одбор на Јавното комунално претпријатие  “Комуналец – Кисела Вода” Скопје;  11. Решение за  именување членови на Надзорниот одбор за контрола   на материјално-финансиско работење на Јавното комунално  претпријатие “КОМУНАЛЕЦ-КИСЕЛА ВОДА” Скопје;

 

       Шеснаесетта  пленарна седница одржана на 21.04.2010 година

 

1. Одлука за давање согласност на Статутот на Јавното комунално претпријатие ,,Комуналец-Кисела Вода,, Скопје; 2. Одлука за донесување на Измена и дополна Детален урбанистички план „ МЗ 11 Октомври ИИ“ (југоисточна индустриска зона)  урбан блок А (бул.Србија)  урбан дел 6 и 7 Општина Кисела Вода; 3. Програма  за измени и дополнувања  на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2010 година; 4. Одлука  за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2010 година;

 

 

 

5. Одлука за доделување финансиски средства на Ракометен клуб ,,Драчево,,; 6. Одлука за финансиско учество на  Општина Кисела Вода за проект ” Изработка на техничка документација за изведба на нов паралелен водовод на веќе постоечкиот азбестен (од Цементара Усје до Драчево) “; 7. Одлука за избор на членови на Советот кои ќе учествуваат во работата на Координативното тело  за  прослава на празникот 6 Мај – Ѓурѓовден;  8. Одлука  за прифаќање на иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка, помеѓу Општина Гази Баба и Општина Кисела Вода; 9. Решение за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлогот на Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Гази Баба;

 

         Седумнаесетта  пленарна седница одржана на 26.05.2010 година

 

1.Извештај за работата на Центарот за развој на Скопскиот плански регион за 2009 година; 2. Предлог-измена и дополнување (Ребаланс бр.1) на Буџетот на Општина Кисела Вода;  3.Предлог-Програма за дополнување на Програмата  К4 Култура, Подпрограмата К40 Културни манифестации и творештво на Општина Кисела Вода за 2010 година; 4. Предлог-Програма за дополнување на Програмата-В1, Подпрограма-В10 Детски градинки на општина Кисела Вода за 2010 година; 5.Предлог-кварталните извештаи К1 и К2  за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода  за квартал јануари-март 2010 година; 6.Нацрт-Програма за енергетска ефикасност за Општина Кисела Вода 2010-2014 година -подобро и поефтино улично осветлување; -подобро и поефтино затоплување и осветлување на училиштата; -подобро и поефтино затоплување и осветлување на градинките; -подобро и поефтино затоплување и осветлување на    адмнистративните згради; 7.Предлог-Одлука за трансфер на средства на ЈКП ,,Комуналец-Кисела Вода,, Скопје; 8.Предлог-Одлука за доделување на финансиски средства на Шаховски клуб БМ КИСЕЛА ВОДА; 9.Советнички прашања;

 

Осумнаесетта  пленарна седница  одржана на 18.06.2010 година

 

1.Правилник   за утврдување на постапката и критериумите за доделување на признанија по повод од 55 годишнината  од постоењето на Општина Кисела Вода; 2. Одлука   за избор на членови на Советот кои ќе         учествуваат во работата на Координативното тело за одбележување на 55 годишнината од постоење на Општина Кисела Вода; 3. Програма   за дополнување на Програмата за поставување на спомен – обележја на територија на Општина  Кисела Вода за период 2008-2012 година; 4. Одлука за давање согласност  на Програмата  за управување со комунален и други видови неопасен отпад  на територијата на  Општина Кисела Вода за 2010 година;  5. Одлука  за утврдување Нацртот на измена и дополна Детален урбанистички план за населба “11-ти Октомри” дел од Урбан блок 2 (модул 1) општина Кисела Вода;  6. Одлука  за утврдување Нацртот на измена и дополна  Детален урбанистички план населба Кисела Вода МЗ70  локалитет 2 – опфат 8 (плански опфат помеѓу улицата Димо Хаџи Димов, улица 2 и улица 14тиДекември) општина Кисела Вода;  7. Одлука за донација на мазут на Општина Дојран;

 

Деветнаесетта  пленарна седница  одржана на 8.07.2010 година

 

1. Одлука за утврдување на Нацртот Детален урбанистички план населба Драчево МЗ 71 западен дел Б – блок 37 Општина Кисела Вода (опфат помеѓу ул. ,,Герника,, ул. ,,Ѓорѓи Војтех,,, ул. ,,Румена Хаџипанзова,, и ул. ,,Драчевска,,; 2. Одлука за задолжување кај Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги; 3. Одлука за утврдување висината на надоместокот на трошоците за одобрување на локална урбанистичка планска документација; 4. Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2010 година; 5. Одлука  за формирање на Одбор за подигање на спомен-обележја на територија на Општина Кисела Вода и именување на претседател и членови; 6. Одлука за  подигање, чување, одржување и заштита  на  спомен-обележја на територијата на Општина Кисела Вода; 7. Решение за разрешување на член на Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец-Кисела Вода,, Скопје; 8. Решение за именување на член на Управниот одбор на ЈКП ,,Комуналец-Кисела Вода,, Скопје; 9. Информација за донесени решенија за локална урбанистичка планска документација (Информативно – не се објавува);

 

          Дваесетта  пленарна седница  одржана на 31.08.2010 година

 

1. Заклучок за усвојување на   Извештај за работа на Полициска станица од општа надлежност ,,Кисела Вода,, за прво полугодие 2010 година; 2. Заклучок за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу” во учебната 2009/2010 година; 3. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2009/2010 година; 4. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2009/2010 година; 5. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2009/2010 година; 6. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман Шапкарев” во учебната 2009/2010 година; 7. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на Ц.О.У.”Рајко Жинзифов” населба Драчево во учебната 2009/2010 година; 8. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за воспитно-образовната  работа  на О.У.”Св. Климент Охридски” с. Драчево  за учебната  2009/2010 година; 9. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за   работата на О.У. ,,Круме Кепески”  во учебната 2009/2010 година; 10. Заклучок за усвојување на Кварталните извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за  квартал  април-јуни   2010 година; 11.Програма за дополнување на  Програмата  Н10-основно образование  за  2010 година;           12.Решение за формирање и именување на членови на Орган за надзор во Јавна детска градинка „8 Март“  на Општина Кисела Вода во Град                  Скопје; 13.Решение за формирање и именување на членови на Орган за надзор во Јавна детска градинка „Весели Цветови“  на Општина Кисела Вода во Град   Скопје; 14. Одлука за отпочнување на постапка за долгорочно    домашно         задолжување на  Општина Кисела Вода со рамковен револвинг кредит    за реконструкција на стари и изградба на нови улици и тротоари, како и подобрување на уличното  осветлување;  15. Одлука  за  дополнување на   Одлуката  за подигање, чување,           одржување и заштита на спомен-обележја на територијата на           Општина Кисела Вода;    16. Критериуми/нормативи за начинот и условите на користење на            затворените и отворени терени за спорт  во сопственост на Општина             Кисела Вода;  17..Информација за активностите на општинската администрација за         период   1.01. заклучно со месец јуни 2010 година (Информативно – не       се објавува;  18. Советнички прашања.           

 

 Дваесет и првата пленарна седница одржана на 30.09.2010 година

 

1.Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица од општа  надлежност ,,Драчево,, во првото полугодие од 2010 година; 2.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу”  во учебната 2010-2011 година; 3.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2010-2011 година; 4.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2010-2011 година; 5.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2010-2011 година; 6.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Шапкарев” во учебната 2010-2011 година; 7.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на Ц.О.У.”Рајко Жинзифов” во учебната 2010-2011 година; 8,Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Св. Климент Охридски” во учебната 2010-2011 година; 9.Заклучок за усвојување на Годишна програма  за работа на О.У.”Круме Кепески” во учебната 2010-2011 година; 10.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на Јавна детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2009-2010 година; 11.Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на Јавна детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2009-2010 година; 12.Одлука за именување членови на повремена Комисија на Советот на Општина Кисела Вода за разгледување на барања за доделување на еднократна парична помош; 13.Одлука за  исплата на надомест на штета на физичко лице при изградба на регионален пат Ф=302 во населба Припор-Кисела Вода;     14.Одлука за измени и дополнување на Одлуката за               организацијата, делокругот и начинот  на извршување на задачите  на општинската администрација на Општина Кисела Вода;     15.Одлука за прифаќање на иницијативата  за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу  Општина Кисела Вода и Општина Сопиште;      16.Решение  за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлогот на Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Сопиште; 17.Информација од Секторот за урбанизам и просторно планирање во врска со градежните парцели 5.117. 5.118, 5.119 и 5.120 (дел од Информацијата за донесени решенија за локална урбанистичка планска документација-Информативно- не се објавува); 18.Советнички прашања.

 

Дваесет и втората пленарна седница одржана на 28.10.2010 година

 

1.Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на ЈДГ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје за период 2010/2011 година;

 

2.Заклучок  за усвојување на Годишната програма за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје за период 2010/2011 година;

 

3.Измени и дополнување на  Буџетот на Општина Кисела Вода за 2010 година;

 

4.Програма за енергетска ефикасност за Општина Кисела Вода 2010-2014 -Подобро и поевтино улично осветлување; – Подобро и поевтино загревање на детските градинки; – Подобро и поевтино загревање  на основните училишта; – Подобро и поевтино загревање на административните згради;

 

5.Заклучок за усвојување на Извештајот од Одборот за подигање на спомен обележје скулптура  ,,Македонски војвода на коњ,,;

 

6.Одлука за давање на користење без надомест на деловна просторија во МЗ Пинтија на КП бр.6377 во ИЛ бр.4689 КО Кисела Вода-2, сопственост на Општина Кисела Вода;

 

7.Одлука  за формирање и избор  на членови на Советот на потрошувачи;

 

8.Решение за формирање Комисија за програмирање работата на Советот на Општината;

 

10.Советнички прашања

 

  Дваесет и трета пленарна  седница на Советот  одржана на 28.11.2010 година   1.Квартални извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за третиот квартал  од 2010 година; 2.Програма за дополнување на Програмата В1-Потпрограма В10-детски градинки на Општина Кисела Вода за 2010 година; 3.Програма  од  надлежност   Л-спорт  и  рекреација за 2011  – Програма   Л0-Спорт и  рекреација;

 

  4.Програма   од  надлежност  Ј- комунална дејност  за  2011;

 

 5.Програма  од  надлежност  Н – образование  за 2011 година -Програма  Н1- Основно образование;  6.Иницијатива за продолжување на рокот за  поднесување на барање за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост од страна на физички и правни лица за уште три години;  7.Програма    од  надлежност  Г1- локален  економски  развој за 2011 -Програма  Г1-   локален  економски  развој; 8.Програма   од  надлежност  К-Култура за 2011 -Програма  К4-Културни  манифестации  и  творештво; 9.Одлука за утврдување Нацрт план на Детален урбанистички план дел М.З. Цветан Димов-ИИ, дел 1-1, општина Кисела Вода – Скопје; 10.Програма  од надлежност  Месна самоуправа  за 2011 -(Д1) Програма  за Месна  самоуправа  со  (Д10) потпрограма за  Месна  самоуправа-тековно  оперативни расходи- ДА- Програма за месна самоуправа  (ДАО)  потпрограма  за месна самоуправа – капитални проекти; 11.Програма од  надлежност  П-заштита  на животна средина и природа за 2011 -Потпрограма  П1- заштита на животна средина и природа; 12.Одлука за изведување на градба – поставување на  јарбол за истакнување на државното знаме на Република Македонија во населба Драчево; 13.Одлука за прифаќање на иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кисела Вода и Општина Студеничани; 14.Решение за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлогот на Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Студеничани; 15.Предлог-Одлука за исплата на еднократна парична награда; 16.Развојни програми и потпрограмите од надлежност  – Н1-Основно образование  16.1. Програма  Н1 – Основно образование  -Потпрограма Н1Б –Изградба на ОУ ,,Рајко Жинзифов,,  16.2. Програма  Н1 –Основно образование -Потпрограма Н1В –Изградба на ОУ ,,Невена Георгиева-Дуња,,; 17.Одлука за ставање вон сила на Одлуката за давање дозвола за вршење на дејност на Јавното Кмоунално Претпријатие на Општина Зелениково на дел од територијата на Општина Кисела Вода во руралната средина на Драчево број  07-3244/7 од 31.05.2007 година; 18.Одлука за давање на користење без надомест на 2 специјални возила сопственост на Општина Кисела Вода и ЈКП Комунална хигиена Скопје; 19.Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2010 година која се однесува на платите на вработените во училиштата на територија на Општина Кисела Вода; 20.Советнички прашања

 

                  Дваесет и четврта пленарна седница на Советот                        одржана на 21.12.2010 година

 

1.Подпрограма    Ф1-урбано планирање за 2011 година; 2.Подпрограма  ФА уредување на градежно земјиште за 2011 година; 3.Програма (ЈК) Јавна чистота (капитални трошоци) за 2011 година; 4.Програма   (КА)-Културни  манифестации  и  творештво (капитални    трошоци) за 2011 година; 5.Општинска програма за справување со кризи за 2011 година; 6.Одлука за изменување на Одлуката за именување претставници во училишните одбори во основните училишта на подрачјето на Општина Кисела Вода; 7.Одлука за изменување на Одлуката за именување претставници во управните одбори во ЈДГ ,,8 Март,, и ,,ЈДГ Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје; 8.Одлука за донесување Детален урбанистички план за населба ,,11-ти Октомври,, дел од Урбан блок 2 (модул 1) – измена и дополна Општина Кисела Вода; 9.Иницијатива за изготвување на правилник на Општина Кисела Вода за административни такси, подготвена од членовите од советничката група на СДСМ; 10.Советнички прашања

 

           Дваесет и петта пленарна седница на Советот                        одржана на 28.12.2010 година

 

1.Предлог-Буџет на Општина Кисела Вода за 2011 година; 2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2011 година; 3.Советнички прашања

 

           Дваесет и шестта пленарна седница на Советот                        одржана на 28.1.2011 година

 

1.Предлог-Одлука за задолжување на средства добиени од Меѓународна банка за обнова и развој (Светска банка) преку проектот за подобрување на општинските услуги; 2.Предлог-Одлука за долгорочно домашно задолжување на Општина Кисела Вода со рамковен револвинг кредит за реконструкција на стари и изградба на нови улици и тротоари, како и подобрување на уличното осветлување; 3.Предлог-Одлука за донација на Средното богословско училиште Св. Климент Охридски с. Драчево-Скопје при Македонската Православна Црква; 4.Советнички прашања

 

                     Дваесет и седма пленарна седница на Советот            одржана на 28.2.2011 година

 

1. Одлука  за изменување и дополнување на Одлуката за прифаќање на иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка, помеѓу Општина Гази Баба и Општина Кисела Вода; 2. Заклучок за усвојување на Процената  на  загрозеност на  регионот на Општина Кисела Вода од природни непогоди и други несреќи; 3. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за формирање на општински штаб за заштита и спасување број 07-5740/3 од 16.07.2009 година; 4. Одлука  за  јавни  паркиралишта  од  значење  на  Општина  Кисела  Вода; 5. Одлука  за утврдување Нацрт – Детален урбанистички план за населба “11-ти Октомври” МЗ 65 (тврда градба), Блок 2 општина Кисела Вода – Скопје; 6. Одлука за утврдување Нацрт план на  Детален урбанистички план “Пржино 1”, дел од урбан блок 1  (измена и дополна) Општина Кисела Вода – Скопје; 7. Одлука за утврдување Нацрт план на  Детален урбанистички план  “11-ти Октомври 2” – локалитет бензинска пумпа  Општина Кисела Вода – Скопје; 8. Одлука за утврдување Нацрт план на  Детален урбанистички план за “Цветан Димов 2”, модул 7 (измена и дополна) Општина Кисела Вода – Скопје; 9. Одлука за утврдување Нацрт план на  Детален урбанистички план “Стакларница – Пинтија”, УМ М -1  (измена и дополна) Општина Кисела Вода – Скопје; 10. Одлука за утврдување Нацрт план на Детален урбанистички план за населба Кисела Вода МЗ 70, локалитет 3  (измена и дополна) Општина Кисела Вода – Скопје; 11. Извештај (Информација) за реализација на Програмата за енергетска ефиканост на Општина Кисела Вода во 2010 година; 12. Акционен план за 2011 година за енергетска ефиканост на Општина Кисела Вода; 13. Одлука за определување на висина на надомест  за одземено право на користење од физички лица (поранешни   сопственици) на градежно земјиште во државна сопственост  на  КП 5316/1 КО Кисела Вода 2  со надоместок за овошни насади од кајсии; 14. Динамичен план на активности за ,,Мали олимписки игри на Македонски олимписки комитет и Општина Кисела Вода,,
 

 

           Дваесет и осма пленарна седница на Советот                        одржана на 15.3.2011 година

 

1. Заклучок за усвојување на Информација за работата на Полициска станица од општа  надлежност  Кисела Вода во 2010 година; 2. Заклучок за усвојување на Информација за состојбата со криминалитетот и другите недозволени  однесувања на подрачјето на  Полициска станица од општа надлежност  Драчево во 2010 година; 3. Годишна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода за 2010 година; 4. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за користење на средства од  резервите на општина Кисела Вода во 2010 година; 5. Заклучок за усвојување на Квартални  извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина  Кисела Вода  за четвртиот квартал 2010 година; 6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Кисела Вода за 2011 година; 7. Одлука за прифаќање на иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода; 8. Решение за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлогот на Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Град Скопје; 9. Советнички прашања

 

Дваесет и деветта пленарна седница на Советот                        одржана на 19.4.2011 година

 

1. Одлука  за формирање на Локален совет за превенција на Општина Кисела Вода; 2. Одлука  за прифаќање на  иницијативата за воспоставување на меѓуопштинска соработка, помеѓу Општина Кисела Вода и Општина Зелениково; 3. Решение  за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлогот на Договор за воспоставување на меѓуопштинска соработка со Општина Зелениково; 4. Одлука за формирање на универзална  просторна единица за заштита и спасување  на Општина Кисела Вода; 5. Програма  за дополнување на Програмата В1 Подпрограмата-В10 Детски градинки  на општина Кисела Вода за 2011 година; 6. Програма (К) за дополнување на Програмата К4 Култура, Подпрограма К40 културни манифестации и творештво за 2011 година; 7. Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2011 година; 8. Одлука за донесување на изменување и  дополнување  ДУП за дел од “Расадник” блок 4, 6 и 7 општина Кисела Вода – Скопје; 9. Одлука за донесување на изменување  и дополнување  ДУП за населба “Кисела Вода” М.З. 70, локалитет  2,   опфат 8  општина Кисела Вода – Скопје; 10. Одлука за донесување на изменување и  дополнување  ДУП за дел од населба “Драчево” МЗ 71,  западен дел –Б, блок 37 општина Кисела Вода – Скопје; 11. Одлука  за утврдување Нацрт план на измена и дополна на Детален урбанистички план дел од МЗ  “11 Октомври ИИ”,  (југоисточна индустриска зона) блок А – М1 (булевар Србија),  општина Кисела Вода – Скопје; 12. Одлука  за утврдување Нацрт план на  изменување и дополнување на Детален урбанистички план “Црниче 2”,  дел од блок 22,   општина Кисела Вода – Скопје; 13. Одлука  за измени и дополнување  на Одлуката за утврдување локален надоместок за  делумно уредено градежно земјиште   број 07-5740/1 од 16.07.2009 година; 14. Одлука  за избор на членови на Советот кои ќе учествуваат во работата на Координативното тело за прослава на празникот 6 Мај – Ѓурѓовден;  15. Советнички прашања

 

 

 

Триесетта пленарна седница на Советот  одржана на 31.5.2011 година

 

1. Заклучок за донесување на Локална младинска стратегија на Општина Кисела Вода (2011-2015) и Акционен план за 2011 година; 2. Заклучок за давање согласност на Финансискиот извештај по завршната сметка и Извештајот за работата на ЈКП ,,Комуналец – Кисела Вода,, Скопје за 2010 година; 3. Заклучок за прифаќање на  Иницијативата за соработка со Предлог-Спогодба за соработка на Здружението на пензионери Кисела Вода Скопје и Општина Кисела Вода; 4. Одлука за определување на висина на надомест за одземено право на користење од физичко лице за градежно земјиште во државна сопственост  на дел од КП 3303/1 КО Кисела Вода 1;  5. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за прифаќање на иницијативата за воспоставување  на меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода бр.07-1291/9 од 15.03.2011 година; 6. Заклучок за усвојување на Кварталните извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за првиот квартал од 2011 година; 7. Програма за дополнување на Програмата за спорт и рекреација за 2011 година; 8. Програма за дополнување на Програмата В1 Подпрограмата-В10 Детски градинки  на општина Кисела Вода за 2011 година; 9. Одлука за утврдување на Нацрт ДУП за дел од населба Црниче меѓу ул.,,Чедомир Кантарџиев,, и ул.,,Наум Охридски,, Општина Кисела Вода – Скопје; 

 

Триесет и првата пленарна седница на Советот             одржана на 16.6.2011 година

 

1. Заклучок за усвојување Извештај за работењето на Центарот за развој на  Скопски плански регион за 2010 година; 2. Програма за дополнување на Програмата К4 Култура, Подпрограма-К40 Културни манифестации и творештво на  Општина Кисела Вода за 2011 година; 3. Измени и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2011 година; 4. Заклучок за усвојување на Локален акционен план за подобрување на положбата на лица со попреченост на територија на Општина Кисела Вода;

 

 

 

Триесет и втората пленарна седница на Советот        одржана на 14.07.2011 година

 

1. Решение за верификација  на мандатот на член на Советот  на општина Кисела Вода; 2. Одлука  за утврдување Нацрт за Детален урбанистички план за Пржино1, дел од урбан дел 2 и дел од урбан дел 3  Општина Кисела Вода – Скопје; 3. Одлука за утврдување Нацрт за изменување и   дополнување на  Детален урбанистички план за Кисела Вода МЗ 70- локалитет 1,   дел од блок 4 Општина Кисела Вода – Скопје; 4. Одлука за донесување на ДУП ,,11 Октомври 2,, локалитет ,,Бензинска пумпа,, Општина Кисела Вода – Скопје; 5. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу” во учебната 2010/2011 година; 6.  Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за работата на                 О.У.”Кирил   Пејчиновиќ” во учебната 2010/2011 година;

 

7.  Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на               О.У.”Партенија  Зографски” во учебната 2010/2011 година;

 

 

 

  Триесет и третата пленарна седница на Советот

 

  одржана на 19.07.2011 година

 

9. Одлука  за донесување на ДУП  “Расадник” – блокови 1, 2, 3 и 5 (измена и доплна) општина Кисела Вода – Скопје; 10. Одлука за донесување на измена и дополна на ДУП дел од М.З. “11-ти Октомври 2”  (југоисточна индустриска зона), блок А – М1 (булевар Србија), општина Кисела Вода – Скопје; 11. Одлука за донесување на  ДУП за дел од населба Црниче меѓу  ул.”Чедомир Кантарџиев” и ул.”Наум Охридски” Општина Кисела Вода – Скопје; 12. Одлука  за утврдување Нацрт планот за изменување и дополнување на ДУП “Цветан Димов II” МЗ 64, блок 18 Општина Кисела Вода – Скопје; 13. Одлука за утврдување на Нацрт – ДУП за измена и дополна на  ДУП “Стакларница – Пинтија”, блок 5 општина Кисела Вода – Скопје;  14. Одлука за  донација на средства на Општина Дојран;

 

  Триесет и четвртата пленарна седница на Советот               одржана на 31.08.2011 година

 

1. Одлука  за измени и дополнувања на Одлуката за утврдување локален надомест за делумно уредено градежно земјиште бр. 07-5740/1 од 16.07.2009 година; 2. Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште  во сопственост на Република Македонија на подрачјето на Општина Кисела Вода за 2011 година; 3. Одлука за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за оттуѓување и  давање под закуп; 4. Одлука за измена и дополнување на  Одлуката за долгорочно домашно задолжување на Општина Кисела Вода со рамковен револвинг кредит за реконструкција на стари и изградба на нови улици и тротоари, како и подобрување на уличното осветлување;  5. Заклучок за усвојување на Квартални  извештаи К1 и К2 за извршување на Буџетот на Општина  Кисела Вода  за вториот квартал 2011 година; 6. Програма за дополнување на Програмата за култура  за 2011 година; 7. Програма за дополнување на Програмата за спорт и рекреација за 2011 година; 8. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода на Општина Кисела Вода за 2011 година; 

 

 

 

       Триесет и петтата пленарна седница на Советот                одржана на 20.09.2011 година

 

1. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу”  во учебната 2011-2012 година; 2. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2011-2012 година; 3. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2011-2012 година; 4. Заклучок за усвојување на Годишна програма  за работа на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2011-2012 година; 5. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Шапкарев” во учебната 2011-2012 година; 6. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на Ц.О.У.”Рајко Жинзифов” во учебната 2011-2012 година; 7. Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Св. Климент Охридски” во учебната 2011-2012 година; 8. Заклучок за усвојување на Годишна програма  за работа на О.У.”Круме Кепески” во учебната 2011-2012 година; 9. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на Јавна детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2010-2011 година; 10. Заклучок за усвојување на Годишна Програма  за работа на Јавна детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2011-2012 година; 11. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за работа на Јавна детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2010-2011 година; 12. Одлука  за утврдување Нацрт планот за изменување и  дополнување на  ДУП “Бирарија”  – дел од блок 4 општина Кисела Вода – Скопје; 13. Одлука за утврдување Нацрт  планот за изменување и дополнување на  ДУП “Црниче”- дел 2 Општина Кисела Вода – Скопје; 14. Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф)                                                  урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2011 година -Подпрограма Ф1 Урбанистичко планирање, Приоритетна   изработка на урбанистички планови и Урбанистичко планирање за вклопување на бесправно изградените објекти  -Подпрограма Ф2 Поставување на урбана опрема на територијата на Општина Кисела Вода; 15. Одлука за утврдување на потреба за поставување на урбана опрема и за условите, начинот и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема; 16. Одлука за доделување финансиски средства на Црвен Крст на РМ Општинска организација ,,Кисела Вода,,; 17. Одлука за  оттуѓување на патнички возила и набавка на нови патнички возила;   18. Одлука за  исплата на надомест за обештетување  на физичко лице за поставување на атмосферска канализација  во населба 11 Октомври;

 

 

 

       Триесет и шестата пленарна седница на Советот                      одржана на 18.10.2011 година

 

1. Одлука за утврдување на Нацрт план за ДУП локалитет “фабрика Охис,, Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2010 – 2015;

 

2. Заклучок за прифаќање на  Иницијативата на Училишниот одбор на ЦОУ ,,Рајко Жинзифов,, од н. Драчево за измена и дополнување на името на училиштето;

 

Триесет и седмата пленарна седница на Советот                      одржана на 2.11.2011 година

 

1.Заклучок за усвојување на Годишна Програма за работа на Јавна детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2011-2012 година; 2.Решение за давање  согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација  на работата на Јавната детска градинка “Весели Цветови”  на Општина Кисела Вода во Град Скопје; 3.Одлука за утврдување на Нацрт план за ДУП за населба Припор, дел од опфат  Општина Кисела Вода – Скопје  плански период 2011 – 2016; 4.Одлука  за утврдување на Нацрт план – ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ 70  локалитет 4  Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 5.Програма (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2012 година;  6.Програма Г1 – Локален едкономски развој со –Потпрограма ГДО –проекти за енергетска ефикасност;   7.(ДАО) Програма за месна самоуправа- капитални расходи, (Д10) Потпрограма за месна самоуправа – тековно оперативни расходи; 8.Програма П-заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2012 година; 9.Општинска програма за справување со кризи за 2012 година; 10.Програма од надлежност В  -Предучилишно воспитување за 2012 година Програма В1 – Предучилишно воспитување; 11.Програма (Н1) за основно образование за 2012 година; 12.Програма  на Општина Кисела Вода од областа на социјална  заштита за 2012 година; 13.Програма за спорт и рекреација 2012 година; 14.Програма (К4) за културни манифестации и творештво за 2012 година;  15.Одлука за именување претседател и членови на повремена Комисија  на Советот на Општина Кисела Вода за разгледување на барања  за доделување на еднократна парична помош; 16. Измени и дополнувања на Буџетот  на Општина Кисела Вода за 2011 година;

 

                                                        Триесет и осмата пленарна седница на Советот                      одржана на 18.11.2011 година

 

1.Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2011 година; 2.Одлука за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување на  ДУП “Црниче 2” за дел од блок 15 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 3.Одлука за утврдување на Нацрт план – Изменување и дополнување на ДУП за населба “11-ти Октомври” УБ 1 –  дел од блок 19 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 4.Одлука за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување на  ДУП Бирарија, блок 3 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 5.Одлука за утврдување на Нацрт план за Изменување и дополнување на  ДУП Пржино 1, Г.П. 1.52, општина Кисела Вода Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 6.Одлука за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување на ДУП за населба “Кисела Вода” МЗ 70 –  локалитет 2, блок 12 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016;  7.Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1 и К2 за третиот квартал од 2011 година -К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на Општина Кисела Вода -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода; 8.Програма за дополнување на Програмата (КА) Културни манифестации и творештво (капитални трошоци на Општина Кисела Вода за 2011 година; 9.Програма за дополнување на Програмата К4 Култура, Подпрограма-К40 културни манифестации и творештво на Општина Кисела Вода за 2011 година; 10.Програма (Ј) комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2012 година;

 

Триесет и деветтата пленарна седница на Советот                      одржана на 27.12.2011 година

 

1. Програма за измени и дополнувања на Програмата Ф -Урбано  планирање на Општина Кисела Вода за 2012 година; 2. Програма за дополнување на Програмата (Ј) – комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2012 година – Потпрограма ЈИО-изградба на систем за одведување и третман на отпадните води и – Потпрограма ЈГО – изградба на системи за водоснабдување;   3. Програма за дополнување на Програмата Р – заштита на животната средина и природа, Подпрограма РАО – заштита на животната средина и природа  (капитални расходи) на Општина Кисела Вод за 2012 година; 4. Програма за дополнување на Програмата В1 за предучилишно воспитување (капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2012 година; 5. Програма за дополнување на Програмата Н1 – образование за 2012 година; 6. Програма за дополнување на Програмата КА-културни манифестации и творештво (капитални трошоци) за 2012 година; 7. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за оттуѓување и давање под закуп; 8. Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на  ДУП “Стакларница” – блок 12 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 9. Одлука за донесување ДУП – локалитет ОХИС – Општина Кисела Вода; 10. Одлука за изменување на Одлуката за именување претставници на Општина Кисела Вода во училишните одбори на основните училишта на подрачјето на Општина Кисела Вода; 11. Буџет на Општина Кисела Вода за 2012 година; 12. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година; 13. Давање мислење за прифаќање на иницијатива за  промоција на нова спортска дисциплина – Хокеј на ролери (ИН ЛАЈН ХОКЕЈ),  истата да се реализира во ОУ ,,Партенија Зографски,, Скопје;

 

                Четириесеттата  пленарна седница на Советот                              одржана на 31.01.2012  година

 

1.Одлука за измени и дополнување на Одлуката за организација, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Кисела Вода; 2.Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година; 3.Одлука за донација на Средното Богословско Училиште Св. Климент Охридски с. Драчево-Скопје при Македонската Православна Црква; 4.Одлука за  измени и дополнување на Одлуката за оттуѓување на патнички возила и набавка на нови патнички возила  бр.07-5415/17 од  20.09.2011 година;  5.Одлука за доделување финансиски средства на Ракометен клуб ,,Драчево,,;

 

Четириесет и првата  пленарна седница на Советот   одржана на 28.02.2012  година

 

1.Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2011 година-К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на Општина Кисела Вода -К2-квартален извештај за достасани ненамирени  обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај  за задолжување на Општина Кисела Вода; 2. Одлука за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување за дел од населба  ,,Драчево,, МЗ 71, Урбан болк 8, Г.П. 8.9. Ошпштина Кисела Вода – Скопје плански период 2011-2016; 3. Заклучок за усвојување на Извештајот  за реализација на Програмата за енергетска ефикасност во Општина Кисела Вода во 2011 година. 4. Заклучок за  усвојување на Акциониот план за 2012 година за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода; 5. Заклучок за давање согласност на  Финансискиот извештај по завршната сметка и Извештајот за работата на ЈКП ,,Комуналец – Кисела Вода,, Скопје за 2011 година; 6. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец – Кисела Вода,, –  Скопје за 2012 година; 7. Одлука за трансфер на средства на ЈКП Комуналец–Кисела Вода Скопје; 8. Одлука за отпишување  на материјални средства и побарувања;

 

 Четириесет и втората  пленарна седница на Советот                        одржана на 14.03.2012  година

 

1. Заклучок за усвојување на  Годишниот извештај за работата на Полициска станица од општа  надлежност  Кисела Вода за 2011 година; 2. Завршна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода за 2011 година; 3. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за користење на средства од резервите на општина Кисела Вода во 2011 година; 4. Буџетски календар на Општина Кисела Вода за 2012 година; 5. Одлука за дополнување на  Одлуката за подигање,          чување,одржување, заштита и користење на спомен-обележја на територија на општина Кисела Вода;

 

Четириесет и третата  пленарна седница на Советот                        одржана на 23.03.2012  година

 

1.Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за  состојбата со криминалитетот и другите недозволени однесувања на Подрачјето на  ПС од општа надлежност ,,Драчево,, во 2011 година; 2.Одлука за донесување на измена и дополна на Детален урбанистички план за Кисела Вода МЗ 70-локалитет 1, дел од блок 4 Општина Кисела Вода – Скопје; 3.Одлука за донесување на ДУП за дел од блок 3 “локалитет Припор”  Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 4.Одлука за донесување на изменување и  дополнување на ДУП  за населба “Црниче”- дел 2 Општина Кисела Вода – Скопје  плански период 2011 – 2016; 5.Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план “Црниче 2”, дел од блок 22,   општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 6.Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба Кисела Вода МЗ 70,      локалитет 3, општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 7.Одлука за   донесување на Изменување  и  дополнување на   ДУП Пржино 1, Г.П. 1.52, Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2011 – 2016; 8.Одлука за  утврдување Нацрт планот за  изменување и дополнување на  ДУП “Бирарија”- дел од блок 8 општина Кисела Вода – Скопје плански период од 2012 – 2017 година;

 

Четириесет и четвртата  пленарна седница на Советот одржана на 27.04.2012  година

 

1.Одлука за донесување на Детален урбанистички план за населба “Кисела Вода” МЗ 70, локалитет 4 општина Кисела Вода – Скопје  плански период 2011 – 2016; 2.Одлука за утврдување на Нацрт план за ДУП ,,Цветан Димов ИИ,, дел 1-2 блок 15, 20 и 21 Општина Кисела Вода; 3.Програма за измена и дополнување на Програмата-Ј Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2012 Подпрограма ЈИО – Изградба на системи за одведување на отпадни води; 4.Одлука за организацијата, делокругот  и начинот на извршување на задачите на  општинската администрација на Општина Кисела Вода; 5.Одлука за поставување на урбана опрема и изградба на повеќенаменски  игралишта на недвижност  – градежно земјиште во сопственост или кориснички права  на физички или правни лица на територија на Општина Кисела Вода; 6.Програма  за  измена и дополнување на Програмата (К4) Културни манифестации и творештво за 2012 година; 7.Програма за дополнување на Програмата за спорт и рекреација  за 2012 година; 8.Одлука  за доделување финансиски средства на Ракометен клуб ,,Драчево,,;

 

 

 

Четириесет и петтата  пленарна седница на Советот                        одржана на 29.05.2012  година

 

1. Одлука за утврдување Нацрт планот за измена и дополна на ДУП ,,11 Октомври И-65,, -дел од Блок 1-1.15 Општина Кисела Вода – Скопје плански период од 2012-2017 година; 2. Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план ,,Бирарија,, дел од Блок 4, Општина Кисела Вода, Скопје Предлог план плански период 2011-2016; 3.Програма за измени и дополнување на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2012 година; 4.Одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статус на бесправен објект; 5. Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за првиот квартал од 2012 година -К1-кватрален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општина Кисела Вода; 6. Одлука за долгорочна позајмица на Општина Кисела Вода од средствата на Буџетот на Република Македонија;  7. Заклучок за прекинување на градежни активности на земјиште предмет на денационализација; 8. Разгледување на барањето за итно запирање со градежни активности на земјиште предмет на денационализација на КП 2776/1, КП 2776/2, КП 2776/5 и КП 2776/12 од барателот Звонимир Стеванов од Скопје;  

 

Четириесет и шестата  пленарна седница на Советот                        одржана на 27.06.2012  година

 

1. Одлука за избор на командир на Полициска станица  од општа надлежност – Драчево; 2. Одлука за утврдување на Нацрт план за изменување и дополнување на ДУП Стакларница,  блокови 9-10, Општина Кисела Вода-Скопје плански период 2012-2017; 3. Одлука за донесување на изменување и дополнување за дел ДУП за населба ,,11 Октомври-бараки,, УБ 1-дел од блок 19 Општина Кисела Вода-Скопје плански период 2011-2016; 4. Одлука за донесување на изменување и дополнување на  ДУП МЗ,,Цветан Димов ИИ,, МЗ 64, блок 18  Општина Кисела Вода – Скопје; 5. Програма за измена и дополнување на  Програмата  за спорт и рекреација за 2012 година; 6. Програма (Н1) за измена и дополнување на  Програмата  за основно образование  за 2012 година; 7. Измени и дополнувања на  Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година; 8. Одлука за давање согласност и овластување за потпишување на Договор/и за грант,согласно Договор за финансирање серапис број  2008-0446 помеѓу Република Македонија и Европска  инвестициона банка за Проект: “Водоснабдување и одведување на отпадни води“ во врска со Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 83/10) и Одлуката за распределба на средства согласно договорот за заем по проектот „Водоснабдување и одведување на отпадни води“ (“Службен весник на Република Македонија“ број 154/2010), меѓу Општина Кисела Вода и Министерство за транспорт и врски на Република Македонија; 9. Одлука за давање согласност и овластување за измирување односно пренасочување на средства  од буџетската сметка на Општина Кисела Вода; 10. Одлука за одобрување на средства на  Шаховскиот клуб БМ Кисела Вода; 11.Советнички прашања

 

 

 

Четириесет и седмата  пленарна седница на Советот                        одржана на 6.07.2012  година

 

1. Заклучок за усвојување на Извештајот за работењето на Центарот за развој на Скопски плански регион (работен и финансиски извештај) за 2011 година; 2. Одлука за донесување на измена и дополна на дел од ДУП МЗ,,Цветан Димов-Славија,, (блокови 1,2,3,4,5,7,8 и 10) Општина Кисела Вода плански период 2012-2017; 3. Одлука за донесување на ДУП измена и дополнување на ДУП Бирарија блок 3 – плански период 2011-2016; 4. Програма за измена  и дополна на Програма Ф – урбано планирање за 2012 година; 5. Програма за измена и дополна на Програмата за урбана опрема; 6. Програма за измена и дополнување на Програмата Ј-Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2012 година –Подпрограма Ј40-Јавна чистота, и Подпрограма Ј80 –Други комунални услуги; 7. Заклучок за усвојување на Студијата за воспоставување на договор за ЈПП за модернизација на системот на јавно осветлување на Општина Кисела Вода; 8. Одлука за избор на командир на Полициска станица  од општа надлежност – Кисела Вода; 9. Одлука за одобрување парични средства за археолошки ископувања; 10. Одлука за определување на висина на надомест за експропријација на градежно земјиште во приватна сопственост, за реализација на Детален урбанистички план – изградба на улица ЗЕЛЕНГОРА, со намена на градба: ПРИСТАПНА УЛИЦА 3, на дел од КП 1737, на дел од КП 1736, на дел од КП 1734/3, на дел од КП 1734/2, на дел од КП 1735 и на дел од КП 1716/6 КО Кисела Вода 1, и за реализација на Детален урбанистички план – изградба на улица ЗЕЛЕНГОРА 1 со намена на градба: улица ЗЕЛЕНГОРА 1,  на дел од КП 1733, на дел од КП 1717/1, на дел од КП 1722/2 КО Кисела Вода 1, како и за определување на висина на надомест за одземено право на користење од физичко лице за градежно земјиште во државна сопственост на дел од КП 1722/1, на дел од КП 1717/2, на дел од КП 1722/3 и на дел од КП 1731 КО Кисела Вода 1;

 

 

 

Четириесет и осмата  пленарна седница на Советот                        одржана на 31.08.2012  година

 

1. Заклучок за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу” во учебната 2011/2012 година; 2. Заклучок  за усвојување на Годишниот извештај за работата на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2011/2012 година; 3. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2011/2012 година; 4. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2011/2012 година; 5. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.У.”Кузман Шапкарев” во учебната 2011/2012 година; 6. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за работата на О.О.У.”Рајко Жинзифов” населба Драчево во учебната 2011/2012 година; 7. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за воспитно-образовната  работа на О.У.”Св. Климент Охридски” с. Драчево  за учебната 2011/2012 година; 8. Заклучок  за усвојување на  Годишниот извештај за   работата на О.У. ,,Круме Кепески”   во учебната 2011/2012 година; 9. Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2012 година; 10. Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за вториот квартал од 2012 година -К1-кватрален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина   Кисела Вода -К3 –квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општина Кисела Вода; 11. Одлука за утврдување статус на локални патишта на територијата на Општина Кисела Вода; 12. Одлука за одобрување на рехабилитација и подобрување на локални патишта на територија на Општина Кисела Вода по приоритет; 13. Правилник за условите, начинот и постапката на давање на користење на спортските сали  ,,Независна Македонија,, и ,,Архиепископ Доситеј,, Општина Кисела Вода; 14. Одлука за ослободување од плаќање надоместок  за утврдување на правен статус  на бесправен објект;

 

Четириесет и деветтата  пленарна седница на Советот                        одржана на 14.09.2012  година

 

1.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Јосифовски-Питу”  во учебната 2012-2013 година; 2.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кирил Пејчиновиќ” во учебната 2012-2013 година; 3.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Партенија Зографски” во учебната 2012-2013 година; 4.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Невена Георгиева-Дуња” во учебната 2012-2013 година; 5.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Кузман Шапкарев” во учебната 2012-2013 година; 6.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.О.У.”Рајко Жинзифов” во учебната 2012-2013 година; 7.Заклучок за усвојување на Годишна програма  за работа на О.У.”Св. Климент Охридски” во учебната 2012-2013 година; 8.Заклучок за усвојување на Годишна програма за работа на О.У.”Круме Кепески” во учебната 2012-2013 година; 9.Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на  ДУП за нас.Кисела Вода МЗ 70, локалитет 2, блок 9 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2012-2017; 10.Одлука за утврдување на Нацрт план за измена и дополна на ДУП  “11 Октомври”,  блок 2, дел 2, општина Кисела Вода – Скопје плански период 2012 – 2017; 11.Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3857 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  ДУП за дел од МЗ “11 Октомври ИИ”  (југоисточна индустриска зона)  “Кисела Вода,, Скопје, урбан блок 2 – јужен дел; 12.Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 3856 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска  документација ДУП за дел од МЗ “11 Октомври ИИ” (југоисточна индустриска зона) “Кисела Вода”” Скопје,  урбан блок 2 – јужен дел; 13.Одлука  за  утврдување правен статус на бесправен објект  на КП 5044 КО Кисела Вода 1 за кое може  да се  изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;  14.Одлука за утврдување правен статус на бесправен  објект на КП 3859 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  ДУП за дел од  МЗ “11 Октомври ИИ” (југоисточна индустриска зона) “Кисела Вода,, Скопје, урбан блок 2 – јужен дел; 15.Одлука за долгорочно задолжување кај Меѓународната  Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот  за подобрување на општинските услуги (рехабилитација на улици); 16.Одлука за долгорочно задолжување кај Меѓународната  Банка за Обнова и Развој (Светска Банка) преку Проектот за подобрување на општинските услуги (набавка на работна машина и камион); 17.Одлука за одобрување приоритет на Проектот ,,Реконструкција на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км во с. Драчево,,; 18.Одлука за  обезбедување на финансиски средства во    Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година за реализација на Проектот ,,Реконструкција  на ул. Ратко Митровиќ со крак на истата улица и крак на ул. Речиште во рурално подрачје со должина до 1 км во с. Драчево,,; 19.Одлука  за одобрување на средства на Карате клуб  Маваши;

 

Педесеттата  пленарна седница на Советот                   

     одржана на 2.10.2012  година

 

1. Заклучок за усвојување на Годишен извештај  за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2011-2012 година;

2. Заклучок за усвојување на Годишен извештај  за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје за 2011-2012 година;

3. Одлука за прифаќање на физибилити студија за модернизација на системот за јавно осветлување  во Општина Кисела Вода;

4. Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина Киела Вода;

5. Заклучок за усвојување на Извештајот за документацијата на спомен обележјето  на бранителите од 2001 година во населба Драчево;

6. Програма за измена и дополнување на Програмата (КА) Културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2012 година;

7. Одлука за измена на распоредот на средствата  во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година;

8. Одлука за престанок на мандатот на членот на Советот  на Општина Кисела Вода – Томе Димишковски;

9. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4205/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација  ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 2;

10. Одлука за  утврдување правен статус  на бесправен објект на КП 3730/1 КО Горно Лисиче Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација ДУП “Пинтија” – Општина Кисела Вода;

11. Одлука за утврдување правен статус  на бесправен објект на КП 2099/3 КО Горно Лисиче градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот  во урбанистичко-планска документација УДНМ “УСЈЕ”;

12. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4096/1 КО Кисела Вода 1 за кое може  да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска  документација ДУП населба “Кисела Вода” МЗ 70 – локалитет 3;

13. Одлука  за донесување на Изменување и  дополнување на Детален урбанистички план за населба “Кисела   Вода“   МЗ 70,  локалитет 2, блок 12, Општина Кисела Вода , Скопје;

14. Одлука  за   донесување на измена и дополна на  ДУП  за дел од населба Драчево, МЗ 71, УБ 8, ГП 8.9 на КП 7245/2, 7245/4, КО Драчево, Општина Кисела Вода   Скопје;                                                                                                                             

15. Одлука  за утврдување Нацрт план за  измена и дополна на дел од Детален урбанистички план за Црниче 2, блок 18 и 19, Општина Кисела Вода – Скопје, Плански период 2011-2016;

16. Програма  за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на  Општина Кисела Вода за 2012 година;

17. Одлука  за донесување на Детален урбанистички план ”11 Октомври И – 65”, дел од Блок 1, Општина Кисела Вода , Скопје;

18. Советнички прашања;

 

 

Педесет и првата  пленарна седница на Советот                     

   одржана на 14.11.2012  година

1.Решение за верификација на мандатот на член на Советот на општина Кисела Вода;

2.Одлука за престанок на мандатот на членот на Советот на Општина Кисела Вода – Зоран Цветковски;

3. Решение за верификација на мандатот на член на Советот на општина Кисела Вода;

4. Заклучок за усвојување на  Годишна Програма за работа на Јавна  детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2012-2013 година;

5.Заклучок за усвојување на  Годишна Програма за работа на Јавна детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2012-2013 година;

6.Решение за давање согласност на Статутот за измена и дополнување на Статутот на Јавната детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

7.Одлука за утврдување нацрт за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба Црниче УЕ61 – КП47 Општина Кисела Вода – Скопје;

8.Одлука за утврдување на Нацрт за изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба Црниче УЕ61 – КП48 Општина Кисела Вода – Скопје;

9. Одлука за утврдување Нацрт за Изменување и дополнување на Детален урбанистички план за населба Црниче дел 2 блок 9 (Опфат помеѓу улиците: ул. Востаничка, ул. Банско, ул. Рилски Конгрес и ул. Христо Узунов), Општина Кисела Вода;

10. Програма за измена на Програмата РА (Подпрограма РАО) и дополнување на Програма ЈК (Подпрограма ЈКО) на Општина Кисела Вода за 2012 година;

11. Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план Пржино 1 –  дел од урбан блок 1, Општина Кисела Вода;

12. Одлука за  донесување на Измена и дополна на Детален урбанистички план Пржино 1, дел од УБ 2 и дел од УБ 3,Општина Кисела Вода – Скопје;

13. Одлука за донесување на ДУП ”Цветан Димов ИИ” Дел 1-2 Блок 15, 20 и 21 Општина Кисела Вода, плански период 2012-2017;

14. Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за третиот  квартал од 2012 година -К1-кватрален извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општина Кисела Вода;

15. Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2012 година;

16. Заклучок за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација, делокруг и начин на извршување на задачите на ЈКП ,,Комуналец – Кисела Вода,, Скопје;

17. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за трансфер на средства на  ЈКП Комуналец–Кисела Вода Скопје;

18. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа и развој на ЈКП ,,Комуналец – Кисела Вода,, за 2013 година;

19. Решение за измена и дополнување на  Решението за избор на претседател и членови на постојаните  комисии на Советот на Општина Кисела Вода;

20. Програма (К4) за дополнување на Програмата( К4)  културни манифестации и творештво за 2012 година;

21. Одлука за извршување на Одлуката за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија – Скопје бр.41-2690/1 од 15 август 2012 година на Владата на РМ;

22.Советнички прашања

 

 

Педесет и втората  пленарна седница на Советот                      

  одржана на 14.11.2012  година

1.Одлуката за донесување на Детален урбанистички план за населба 11 Октомври МЗ-65, (тврда градба), Блок 2, КО Кисела Вода 1, Општина Кисела Вода, Скопје;

2.Одлука за прифаќање на Понудата за инвестициони услови за заедничко градење на станбено-деловен објект проектиран во ДУП ,,11 Октомври 1-65, урбан блок 2,, за градежна парцела 1.15 при Општина Кисела Вода, доставена до Општина Кисела Вода под број 08-7441 од 17.10.2012 од ДАБАР ДОЕЛ експорт-импорт Скопје;

3.Одлука за утврдување правен статус на  бесправен објект  на КП 2310/1  КО Горно Лисиче за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;

4.Одлука за утврдување правен статус на  бесправен објект  на КП 1224  КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;

5.Програма Ф – урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година;

6. Програма   од  надлежност  Ј- комунална дејност  за  2013 година;

7. Програма за локален економски развој со Подпрограма ГАО – проекти за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода за 2013 година;

8. Програма за месна самоуправа (капитални расходи) – (ДАО) со  Подпрограма за месна самоуправа (тековно оперативни расходи) – Д10 на Општина Кисела Вода за 2013 година;

 9.Програма (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2013 година;

10.Општинска пограма за справување со кризи за 2013 година;

11.Програма од надлежност В  -Предучилишно воспитување за 2013 година Програма В1 – Предучилишно воспитување;

12. Програма  (Н1) основно образование за 2013 година;

13.Програма за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјалната заштита во 2013 година;

14.Програма за спорт и рекреација за 2013 година;   

 15.Програма (К4) за културни манифестации и творештво за 2013 година и Програма (КА) за културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2013 година;  

16.Одлука  за  именување претставници на  Општина Кисела Вода во училишните одбори во основните училишта на  подрачјето на Општина Кисела Вода;             

17. Одлука за давање на стопанисување  на  пазар – урбана  опрема – тезги   на  ул.„Ф.Х.Манинг„  УЗ Кисела Вода,  на ЈКП „ Комуналец„  Кисела Вода;  

 18. Јавна објава бр.22-8795 од 29.11.2012 година;

19. Советнички прашања

 

Педесет и третата  пленарна седница на Советот                   

     одржана на 27.12.2012  година

1. Одлука за престанок на мандатот на членот на Советот  на Општина Кисела Вода – Милован Кнежевиќ;

2.Одлука за донесување на изменување и дополнување на Детален урбанистички план ,,Бирарија, дел од Блок 8, Општина Кисела Вода,Скопје;

3.Одлука за донесување на измена и дополна на Детален урбанистички план ,,Црниче 2,, дел од Блок 15, Општина Кисела Вода-Скопје, Плански период 2011-2016;

4. Решение за давање согласност на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работата во ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

5. Заклучок за усвојување на Стратегија на Општина Кисела Вода за соработка со граѓанскиот сектор 2013-2017 и Оперативен план за 2013 година;

6. Програма за измена и дополна на Програмата Ј-Комунални дејности на Општина Кисела Вода за 2013 година  -Подпрограма Ј60-Одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање на режим на сообраќајот  -Подпрограма Ј80-Други комунални услуги  -Подпрограма ЈКО-Јавна чистота – капитални расходи;

7. Програма за дополнување на Програмата (Н1) за основно образование на Општина Кисела Вода за 2013 година;

8. Програма за дополнување на Програмата В1-предучилишно воспитување (капитални трошоци) на Општина Кисела Вода за 2013 година;

9. Буџет на Општина Кисела Вода за 2013 година;

10. Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;

11. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на висина на цените на комуналните услуги кои ги врши ЈКП ,,Комуналец Кисела Вода,,;

12. Програма за дополнување на Програмата за спорт и рекреација за 2013 година;

13. Одлука за доделување на еднократна парична помош на Милован Кнежевиќ (посмртно);

14. Одлука за одобрување средства, како еднократна парична помош на Валентина Стевановска;

15. Советнички прашања

 

 

Педесет и четвртата  пленарна седница на Советот                   

     одржана на 30.01.2013  година

1. Заклучок за усвојување на Информација за криминалитетот и другите недозволени однесувања  на подрачјето на Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,, во 2012 година;

2. Одлука за долгорочно домашно задолжување  на Општина Кисела Вода со рамковен револвинг кредит за реконструкција на стари и изградба на нови улици и тротоари како и подобрување на уличното осветлување;

3. Одлука за трансфер на средства  на ЈКП Комуналец – Кисела Вода Скопје;

4. Советнички прашања;

 

Педесет и петтата  пленарна седница на Советот        

                одржана на 21.02.2013  година

1. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 6248 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “с. Сопиште 4” во урбанистичко планска документација;

2. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на дел од КП 2940/22 и дел од КП 2940/24, КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 8” во урбанистичко планска документација;

3. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/31 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 4” во урбанистичко планска документација;

4. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1279 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “ЕЛ-КОМ” во урбанистичко планска документација;

5. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2777/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 7” во урбанистичко планска документација;

6. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/11 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “11 Октомври 23” во урбанистичко планска документација; 7. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2070 КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Електро Метал Пинтија” во урбанистичко планска документација; 8. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2711/3 КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Елмиго” во урбанистичко планска документација;

9. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2993 КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Грос Комерц” во урбанистичко планска документација;

10. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1020 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Стома” во урбанистичко-планска документација;

11. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Маркова Река Драчево” во урбанистичко-планска документација; 12. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 КО Драчево за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Прототип” во урбанистичко-планска документација;

13. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2149/1 КО Горно Лисиче – Градежен за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Агрометал” во урбанистичко-планска документација; 14. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 7589/1 КО Драчево, м.в. “Маркова Река” за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Медија” во урбанистичко планска документација;

15. Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 4601/1 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Пржино” 7 во урбанистичко-планска документација;

16. Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2940/6 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот – ТС “Расадник 6” во урбанистичко планска документација; 17. Програма  за измена на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година; 18.Заклучок за давање согласност на Финансискиот извештај по завршната   сметка и Извештајот за работата на ЈКП ,,Комуналец – Кисела Вода,, Скопје за 2012 година;

19. Заклучок за усвојување на Квартални извештаи К1, К2 и К3 за четвртиот квартал од 2012 година -К1-кватрален извештај за извршување на буџетот на Општина  Кисела Вода -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода -К3 –квартален извештај  за проемните на состојбата за секое задолжување на Општина Кисела Вода;

20.Одлука за одобрување на Проект “Обуки за личен и професионален развој  и подготовка на кадри за вработување”;

21. Одлука за  одобрување на финансиски средства за Проект  “Обуки за личен      професионален развој и подготовка на кадри за вработување”;

22.Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на договор за воспоставување на  јавно приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување на Општина Кисела Вода;

23. Заклучок за усвојување на Извештајот  за реализација на Програмата за енергетска ефикасност во Општина Кисела Вода во 2012 година;

24. Заклучок за усвојување на Акциониот план за 2013 година за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода;     

25. Советнички прашања.

 

 

Педесет и шестата  пленарна седница на Советот       

                 одржана на 15.03.2013  година

1. Заклучок за усвојување на Годишна Информација за работа на Полициска станица од општа надлежност  ,,Кисела Вода,, за 2012 година (Општина ,,Кисела Вода,,);

2.  Решение за давање согласност на  Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за организација  и систематизација на работата во ЈДГ ,,8 Март,, – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

3.  Завршна сметка  на Општина Кисела Вода за 2012 година;

4. Заклучок за усвојување на Годишен извештај за користење на средства од     резервите на  општина Кисела Вода во 2012 година;

5. Буџетски календар на Општина Кисела Вода за 2013 година;

6. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;

7.  Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Кисела Вода за 2013 година;

8.  Програма за измена и дополнување на Програмата ЕА-Капитални трошоци на Општината за 2013 година;

9.  Одлука за доделување и определување  еднократна парична награда;

10.  Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 2908 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;

11.  Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 6530 КО Кисела Вода 2 за кое може да се изврши вклопување на објектот во урбанистичко-планска документација;

12.  Програма за дополнувања на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата  Општина Кисела Вода за 2013;

13. Советнички прашања

 

Споделете:

Scroll to Top