Search
Close this search box.

Месни урбани заедници

Управувањето со територијата на Општина Кисела Вода е организирано преку  14 месни заедници од кои 9 се урбани а 5 се рурални заедници. Ваквиот начин на организирање на локално ниво во Општината овозможува демократско и поефикасно исполнување на граѓанските интереси. 
Во согласност со Статутот на Општината највисок орган на  месните заедници е Советот избран од граѓаните. Тој е составен од 7 до 11 членови со мандат во времетраење од 4 години. За претседател се избира член од редовите на Советот на месната заедница. 
Преку Советот граѓаните можат да даваат иницијативи и предлози кои се од јавен или локален интерес, до надлежните органи во општината. 
Според Статутот граѓаните преку месната самоуправа се грижат за:
– решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното   подрачје;
– изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, културни домови, спортски објекти и др.);
– заштита на животната средина и природата;
– уредување и одржување на гробиштата во селските населби;
– покренување иницијатива за уредување на просторот;
– организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
– други работи од непосредно секојдневно значење за животот и рабо-
тата на граѓаните.

 

М.З. “11 Октомври-бараки”

Адреса: Ул. Петар Драпшин б.б.

Претседател: Васил Тасевски

Референт: Елизабета Тасевска тел. 071/391-176

 

М.З. “11 Октомври-тврда градба”

Адреса: Ѓорѓи Сугаре б.б.

Претседател: Зоран Зарев

Референт: Роза Филиповска тел.  071/391-244

 

М.З. “Црниче”

Адреса: Наум Охридски б.б.

Претседател: Петре Стефановски

Референт: Стојка Тасевска тел.  071/391-167

 

М.З. “Пржино”

Адреса: Милан Михајловиќ б.б.

Претседател: Владимир Сребров

Референт: Сузана Крстевска тел.071/391-164

 

М.З. “Бирарија”

Адреса: Томе Арсовски б.б

Претседател: Александар Велески

Референт: Каролина Сенкова тел.  071/391-174

 

М.З. “Цветан Димов”

Адреса: Иван Козаров б.б.

Претседател: Киро Гочевски

Референт: Весна Димова тел.  071/391-170

 

М.З. “Кисела Вода”

Адреса: Сава Ковачевиќ б.б.

Претседател: Перица Трајковски

Референт: Марија Захова тел.  071/391-177

 

М.З. “Усје”

Претседател: Влатко Здравковски

Референт: Гоце Димитровски тел.  071/391-204

 

М.З. “Пинтија”
Адреса: Јабланица б.б.
Претседател: Милош Младеновски
Референт: Славица Илиевска тел.  071/391-214

 

М.З. “Населба Драчево”
Адреса: Ратко Митровиќ б.б.
Претседател: Слободан Анастасовски 
Референт: Наташа Анастасовска тел.  071/391-230

 

М.З. “Село Драчево”

Адреса: Драчевска б.б.

Претседател: Борче Бабунски 
Референт: Александра Силјановска тел.  071/391-237

 

М.З. “Припор”

Претседател:Стојан Здравевски тел.  070/295-542

 

М.З. “Подстаница”

Претседател:Стојановски Ристо
Референт: Игорче Арсовски тел.  071/391-250

 

М.З. “Стаклара Камник”

Претседател: Игор Митревски тел.  070/294-434

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споделете:

Scroll to Top