Search
Close this search box.

Надлежности

Градоначалникот во рамките на своите надлежности:
     – Ја претставува и застапува Општината;
     – Ја контролира  законитоста на прописите на Советот;
     – Ги објавува прописите на Советот во службеното гласило на Општината; 
     – Го обезбедува извршувањето на одлуките на Советот;
     – Го обезбедува извршувањето на работите кои што со Закон и се делегирани на Општината;
     – Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на Советот;
     – Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на Буџетот на Општината;
     – Го извршува Буџетот на Општината;
     – Избира директори на јавните служби кои ги основала Општината, врз основа на јавен конкурс;
     – Донесува решенија  за  утврдување  на  данокот  на  имот  за  имот  кој  се  наоѓа  на  територијата на  општината;
     – Води  евиденција  за  угостителските  објекти  и  за  работното  време  на  угостителските  објекти  кои  работат  на  територијата  на  општината;
     – Склучува  договори  за  закуп  на  објекти  или  делови  на  објекти  на  јавни  установи  со  и  без  опрема за потребите на општината;
     – Должен  е  веднаш  да  го  извести  министерството  надлежно  за  вршење на  работите  од  областа  на  локалната  самоуправа  за настанување  на  еден  од  условите  за предвремено распуштање  на  советот;
     – При  предвремено  распуштање  на  советот  до  избор  на  нов  совет,  ги  извршува работите  од  надлежност  на  советот  со  определени  ограничувања  утврдени  со  закон;
     – Член  е  на  Координативното  тело  на  градоначалниците  на  Град  Скопје  и  на  општините  во  град  Скопје  за  остварување  на  меѓусебна  соработка  и  решавање  на  прашања  од заеднички  интерес;
     – Подготвува  Ребаланс  на  буџетот  во  насока  на  надминување  на  финансиската  нестабилност  на  општината  кој  го  одобрува  Комисијата  формирана  за  надминување  на  финансиската нестабилност  на  општината;
     – Редовно го известува Советот  за извршувањето на своите надлежности во согласност со Статутот;
     – Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со Закон;
     – Донесува Правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
     – Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со Закон;
     – Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на Општината, во согласност со Закон и Статут и
     –  Врши други работи утврдени со Закон и со Статутот.

Споделете:

Scroll to Top