Search
Close this search box.

Образование и култура

Образованието и културата се посебни сегменти, опфатени од општинската администрација со низа програмски проекти. Во општината егзистираат осум основни училишта:

 

ОУ Телефон Директор Електронска пошта Адреса
Кирил Пејчиновиќ 2776-643 Борче Миревски mirevski.b@gmail.com ул.Сава Ковачевиќ 76
Невена Георгиева Дуња

075580503

 Хари Стојановски

  hari_koniv@yahoo.com

ngeorgievadunja@gmail.com

ул.Михаил Чаков 2
Партенија Зографски 2770-719 Стефче Василевски

kontakt@pz.edu.mk

stefce_vasilevski@yahoo.comm

ул.Доситеј Обрадовиќ 18
Кузман Јосифовски-Питу

3120-303

3165-365

Мишела Милеска Николовска misela.nikolovska@yahoo.com ул.Огњан Прица 2
Рајко Жинзифив 2791-025 Љубица Наумовска

rajko_zinzifov@yahoo.com

ул.Иван Хаџи Николов 2
Кузман Шапкарев

2720-034

2793-002

Весна Настоска

vesnanastoska@yahoo.com

kuzmansapkarev@gmail.com

ул.Антон Димитров 135
Св.Климент Охридски

2791-065

2700-324

Татјана Бурник 

kliment_ohridski_d@yahoo.com

Јустинијан Први 98
Круме Кепески

2781-323

2777-500

Павлина Трипуновска

p_tripunovska@hotmail.com

kkepeski@macedonia.eu.org

Сава Ковачевиќ 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На територија на општината се наоѓа најголемото средно училиште во државата “Васил Антевски-Дрен”   со правна и економска насока и капацитет од околу 1000 ученици. Покрај него постои и средното ветринарно училиште “Браќа Миладиновци”и средното теолошко училиште.

 

Во општината функционираат две детски градинки “8-ми Март” и “Весели Цветови” со вкупно 8 издвоени објекти.

Детскa градинкa  “8-ми Март”  www.jdg-8mart-skopje.org.mk

Детска градинка “Весели Цветови” http://www.veselicvetovi.mk

За воспитувањето и образованието на деца со посебни потреби од 7 до 15 години се грижи специјалното училиште “Др. Златен Сремец”  , а за потребите на деца и младинци со оштетен вид, слух и посебни потреби се грижи Заводот за рехабилитација.

Во општината егзистираат неколку културни домови, аматерски театарски групи, музички здруженија и фолклорни друштва. До последната децентрализација во општината, двигател на фолклорот беше нашиот културен амбасадор ансамблот “Танец”. Негови наследници се фолклорните друштва “Зограф”, “Александар Македонски”, “Китка”  и “Питу Гули”. 

 

 

 

Споделете:

Scroll to Top