Search
Close this search box.

Оглас за давање на користење на термини во спортските сали „Независна Македонија” и „Архиепископ Доситеј” при Општина Кисела Вода

Општина Кисела Вода, со седиште на улица Петар Делјан бр.17 Скопје, распишува огласза давање  на користење на термини  во спортските сали „Независна Македонија” и„Архиепископ Доситеј” при Општина Кисела Вода, и тоа:

 

А. Во Спортската сала ,, Независна Македонија” (за кошарка, одбојка и други спортови) која се наоѓа во дворот на ОУ ,,Невена Георгиева Дуња”Скопје на ул. Михаил Чаков бр.2 Скопје,  во деновите:

Понеделник од 16.00 до 21.00 часот,

-Вторник од 16.00 до 22.00 часот,

-Среда од  16.00 до 22.00 часот,

-Четврток од 16.00 до 21.00 часот,

-Петок од  од 16.00 до 22.00 часот,

-Во Сабота и Недела во периодот од 10 до 22.00 часот, салата се издава за одигрување на натпревари на клубовите и одржување на разни спортско -културни манифестации.

и

Б. Во Спортската сала ,,Архиепископ Доситеј” (за мал фудбал, ракомет, одбојка и други спортови)која се наоѓа во дворот на ОУ Круме Кепескиул. Сава Ковачевиќ бр. 76, во деновите:

Понеделник од 16.00 до 22.00 часот,

-Вторник од 16.00 до 22.00 часот,

-Среда од  16.00 до 22.00 часот,

-Четврток  од 16.00 до 21.00 часот,

-Петок од  од 16.00 до 22.00 часот,

-Во Сабота и Недела во периодот од 10 до 22.00 часот, салата се издава за одигрување на натпревари на клубовите и одржување на разни спортско -културни манифестации.

                Почетниот износ на надоместок за користење на термини, за 1 час изнесува 20 евра во денарска противредност по среден курс на НБРМ сметано на денот на поднесување на пријавата.

Пријавите со потребната документација за учество на огласот се доставуваат по пошта или во архивата на Општината, во затворен плик со ознака „ не отварај” и со назнака „за оглас за користење на термин и во спортски објект “ и бројот на огласот. Единствениот критериум за изборот на најполовен понудувач е највисоката понудена цена од страна на понудувачите, а времетраењето на издавање ќе биде уврдено  со  договор.

 

                Кандидатите треба да ги достават следните документи:

 

–          За физички лица: доказ за идентитет (лична карта или патна исправа), доказ за уплатен износ од 1200 денари, уплатени на сметка на Општината,  за учество на огласот; тел. за контакт, адреса и  е-маил адреса и трансакциска сметка, и

–          За правни лица:доказ за регистрирана дејност, копија од тековна состојба на правното лице издадена од Централен Регистар на Р. Македонија, доказ за уплатен износ од 1200 денари, уплатени на сметка на Општината за учество на огласот, овластување издадено од одговорно лице на правното лице, тел. за контакт, адреса и е-маил адреса и жиро сметка.

 

Јавното наддавање ќе се спроведе доколку за користење на определен термин се јават најмалку двајца заинтересирани кандидати.

Ако на огласот се јави само еден заинтересиран кандидат, се склучува договр со истиот доколку ги исполнува условите предвидени во јавниот оглас.

Ако на огласот за издавање на користење на термин во спортски објект не се јават заинтересирани кандидати, ќе се распиши  и објавуви повторен оглас.

Доколку и на повторниот оглас не се јави ниту еден кандидат, се склучува договор со непосредна спогодба со заинтересирано правно или физичко лице кое ги исполнува условите предвидени во јавниот оглас.

Комисијата ќе ги извести кандидатите за времето и местото за јавното наддавање.

Незадоволните кандидати кои учествувале на јавното наддавање имаат право  на приговор во рок од 3 (три) дена сметано од денот на завршувањето на јавното  наддавање.

Приговорот се поднесува преку Комисијата до Градоначалникот на Општината.       Решението на Градоначалникот по приговорот е конечно.

 

Приоритет за користење на термини за тренинг и натпревари во спортските сали ќе имаат спортските клубови кои се регистрирани на територија на Општина Кисела Вода,  а согласно  член 3 од Правилникот.

Сите апликации, од кандидати кои не ги подмириле обврските за користење на спортските сали ,,Независна Македонија” и ,,Архиепископ Доситеј”  за изминатиот период,  нема да бидат разгледувани од Комисијата.

 

                Уплатата на депонираните средства да се изврши на трезорска сметка: 100000000063095. Депонент НБРМ; примач: Буџет на општина Кисела Вода- сметка на буџетски корисник 780014111463014. приходно конто 725939; програма  00, најдоцна до крајот на рокот за поднесување на пријави.

                Рокот за поднесување на пријави е 8 (осум) дена по објавување на огласот.

Споделете:

Scroll to Top