Search
Close this search box.

О Г Л А С За материјална поддршка на спортските клубови, спортските здруженија, спортски институции и спортски манифестации

Врз основа на член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции кои извршуваат јавен интерес во спортот во општина Кисела Вода и спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на општина Кисела Вода (Сл. Гласник на општина Кисела Вода” бр. 14/2017 од 28.12.2017), Општина Кисела Вода објавува

 

 

 О Г Л А С

За материјална поддршка на спортските клубови, спортските здруженија и спортски манифестации

 

Се повикуваат сите заинтересирани спортски клубови и спортски здруженија и кои егзистираат во општината Кисела Вода и со своите програми и активности придонесуваат за развојот на спортот и физичката култура кај децата и младите на територијата на општината Кисела Вода, како и спортските субјекти кои планираат организација на спортски манифестации на територијата на општина Кисела Вода да аплицираат за добивање на материјална поддршка за своето работење за тековната 2022 година.

Право на учество на огласот имаат сите спортски клубови и спортски здруженија кои се регистрирани и вршат дејност спорт во општина Кисела Вода, под услови утврдени со Закон иПравилникот за условите, начинот и постапката за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија, спортски институции кои извршуваат јавен интерес во спортот во општина Кисела Вода и спортски манифестации кои се одржуваат на територијата на општина Кисела Вода (Сл. Гласник на општина Кисела Вода” бр. 14/2017 од 28.12.2017 година). 

 

I Материјална поддршка на спортските клубови и спортските здруженија, кои извршуваат јавен интерес за развојот на спортот во општина Кисела Вода.

Основни критериуми што треба да се исполнат од страна на спортските клубови и спортските здруженија:

– да поседуваат Решение за дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт, со седиште на подрачјето на Општина Кисела Вода;

– да се членови на соодветните национални спортски федерации (за спортските клубови);

-сите спортски субјекти, апликанти на огласот, своите активности и програми да ги реализирале на територијата на Општина Кисела Вода;

– да имаат регистрирана и активна младинска школа, која земала учество во натпреварувачкиот систем на соодветната национална спортска федерација;

 

II Доделување на материјална помош за организирање и реализација на спортски манифестации кои претставуваат јавен интерес за развојот на спортот во општината Кисела Вода

Право на учество на јавниот оглас, во ставката II од овој оглас, имаат спортски клубови, спортски здруженија и спортски федерации кои ги исполнуваат следните основни критериуми:

– спортските субјекти манифестацијата да ја реализираат на територијата на општина Кисела Вода

– спортските субјекти да достават Решение за вршење дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт, најмалку две години од објавувањето на овој оглас.

– спортските субјекти да достават програма и финансиски план за реализација на манифестацијата за која аплицираат, а истата да придонесува за развојот на спортот и спортските навики кај популацијата на локално ниво, особено кај младите.

– спортските субјекти да достават историја на спортската манифестацијата.

 

 

IIIПостапка за доделување на материјална поддршка на спортски клубови, спортски здруженија и спортски манифестации кои извршуваат јавен интерес во спортот во општина Кисела Вода.

 

– Потребната документација за учество на огласот се доставува по пошта или во архивата на Општината.

– Пријавите и документацијата се доставуваат во затворен плик со ознака „ не отварај“ и со назнака „ Пријава за Oглас за доделување материјална помош на спортски клубови, спортски здруженија и спортски манифестации“и бројот на повикот.

– Пликот не смее да содржи никаква ознака која би можела да го идентификува  понудувачот.

– Пријавата се доставува во еден оригинален примерок, кој треба да биде потпишан и заверен од одговорното лице.

– Пристигнатите пријави ги отвара и разгледува Комисијаформирана од Градоначалникот, без присуство на пријавените кандидати.

– Некомплетните и ненавремено доставените пријави Комисијата нема да ги разгледува и за истото ги известува кандидатите.

– помеѓу општината и избраниот субјект се склучува Договор за доделување материјална помош.

 

Субјектите, кои учествуваат на јавниот оглас кон пријавата треба да достават:

– Годишна Програма за работа и функционирање на спортскиот клуб, односно спортското здружение;

-Развојна Програма на спортскиот клуб и спортското здружение:

– Програма и финансиски план за реализација на спортската манифестација или приредба;

– доказ за регистрирана дејност;

– решение за вршење дејност спорт, издадено од Агенцијата за млади и спорт (за професионални спортски клубови);

– копија од тековната состојба на субјектот, не постара од 6 месеци, издадена од Централен Регистар на РМ;

– тел. за контакт, адреса, е-маил адреса и трансакциска сметка;

– Информација, на кој начин се финансирале во изминатите три години (генерален спонзор, повеќе спонзори, финансирање по пат на наплатување на тренажен процес),

– Информација, за изминатите три години, каде и во кои спортски сали (терени) го извршуваат тренажниот и натпреварувачкиот процес,

– Доколку спортските субјекти со своите програми учествуваат во натпреварувачки лиги организирани, од соодветната федерација, да се достави информација за степенот на натпреварувањето, како и евентуално за учество на натпревари од меѓународен карактер.

 

 

– Да се нагласат спортските успеси на спортските субјекти за спортската сезона 2021/2022 година, поткрепени со докази од соодветните спортски федерации или други спортски институции,

– Информација за пионерско младинските школи (доколку ги имаат организирано), да достават нивна програма за тековната 2022 година, како и да ги нагласат нивните спортски резултати  во спортската сезона 2021/2022 година, поткрепено со доказен материјал од соодветните спортски федерации и државни спортски институции.

Рокот за пријавување започнува од 15.09.2022 година и трае 5 работни дена, односно заклучно до 21.09.2022 година до 20.00 часот. Пријавите со целокупната документација се доставуваат лично или по пошта на адреса: Општина Кисела Вода, ул. “Петар Делјан” бр. 17 или во архивата на општината со назнака: Пријава за јавен оглас за материјална поддршка на спортски субјекти и манифестации – Комисија).

Пријавата и образецот со упатство за пополнување се достапни на овој линк

 

                       

 

 

Комисија за материјална поддршка на спортските клубови, спортските здруженија, спортски институции и спортски манифестации

П р е т с е д а т е л

 Иван Живковски

 

 

 

 

Споделете:

Scroll to Top