Search
Close this search box.

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Слободен пристап до информации од јавен карактер

 

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер:

 

Невенка К.Милинковиќ

e-mail: nevenka.kusenikova@kiselavoda.gov.mk

тел: 070 292 041

тел: 02/2785-456

 

Ангела Анѓеловска

e-mail: 

angela.angjelovska@kiselavoda.gov.mk 

 

Наташа Настоска

e-mail: natasa.nastoska@kiselavoda.gov.mk

тел: 072 268 873

 

Офицер за заштита на лични податоци


 

Адреса на Општина Кисела Вода

ул.Петар Дељан бр.17 Скопје

тел.++389 2 785 400, факс++ 389 2 770 210

e- mail : contact@kiselavoda.gov.mk

www.kiselavoda.gov.mk

 

 

 

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на РМ бр.3/06, бр.86/08, бр.6/10 и бр.42/14) и член 14 од Статутот на Општина Кисела Вода (Службен  гласник на Град Скопје бр. 8/05), Градоначалникот на Општина Кисела Вода ја донесе следната:

 

 

                                                                    ЛИСТА НА ИНФОРМАЦИИ

                                             ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

 

Информации со кои располага Општина Кисела Вода, а кои се утврдуваат како информации од јавен карактер достапни до барателите се следните:

 1.     Информации за работата на Градоначалникот на Општина Кисела Вода:

-Решенија, заклучоци, дозволи, одлуки и информации согласно надлежностите утврдени со закон,

2.     Информации за работата на Советот на Општина Кисела Вода:

– Програми, одлуки, решенија, заклучоци, информации согласно надлежностите утврдени со закон,

– Информации од работата на Комисиите и другите работни тела на Советот на Општина Кисела Вода,

– Заклучоци, предлози, ставови,мислења, одлуки,

3.     Информации од работата на општинската администрација на Општина Кисела Вода:

      1.     Сектор за подршка на Градоначалникот:

Информации, решенија, одлуки, програми и други акти кои произлегуваат од областа на работењето на Секторот,

      2.     Сектор за подршка на работата на Советот на Општината:

Информации,одлуки,програми,решенија и други акти согласно надлежностите поврзани со работењето на Секторот,

       3.     Сектор за нормативно-правни работи:

-Одлуки, решенија, програми, заклучоци информации поврзани со работата на Секторот од областа на нормативноправните работи, општите работи, давање на услуги на граѓаните во управнатапостапка,

      4.     Сектор за финансиски прашања:

      -Буџет на Општина Кисела Вода,

-Одлуки поврзани со донесувањето на Буџетот на Oпштина Кисела Вода,

-Годишен извештај по завршна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода,

-Одлуки поврзани со утврдувањето на висината на стапките на данок на имот,

       5.     Сектор за јавни набавки:

-Сите повици во постапката за јавни набавки и тендерска документација утврдени со закон,

      6.     Сектор за урбанизам и просторно планирање:

-Детални урбанистички планови,

-Градежни парцели, урбани блокови и опфатите на ДУП-овите,

 -Урбанистички планови и урбанистичка документација за населени и вон населени места на подрачјето на Општина Кисела Вода,

– Програми и планови од областа на урбанистичкото планирање,

– Решенија и заклучоци и други акти од водење на управна постапка,

      7.     Сектор за комунални работи, инфраструктура, сообраќај и заштита на животната средина:

-Годишни програми за уредување на градежното земјиште, локални патишта и улици, јавното осветлување ,

-Планови, одлуки,програми од областа на комуналните дејности,

-Програма за изградба, реконструкција и одржување на јавното зеленило, одлуки, решенија и други управни акти од областа на животната средина,

       8.     Сектор за образование,предучилишно воспитување, култура и спорт

-Програми, одлуки, решенија и други акти поврзани со работата од областа на образование, култура и спорт.)

       9.     Сектор за локален Економски Развој:

-Одлуки, решенија и програми од областа на локалниот економски развој,

      10.  Сектор за инспекциски работи: 

-Информации и управни акти од областа на работата на инспекциските служби,

     11.  Сектор за управување со човечки ресурси и обуки:

-Одлуки,  Правилници, решенија, програми, информации од областа на работењето на секторот.

     12.  Сектор за месна самоуправа и за соработка со невладини организации:

-Планови, одлуки, програми кои произлегуваат од работата на секторот,

      13.  Сектор за внатрешна ревизија:

-Информации кои произлегуваат од надлежноста и од областа на работењето на секторот,

      14. Други информации кои произлегуваат од надлежноста и работата на имателот на информации.

 

Обрасци:

-Образец на  Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер

Образец  на жалба

 

   Прописи:

–       Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“бр.13/2006 година),

–       Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.86/2008 година),

–       Закон за изменување и дополнување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РМ“ бр.6/2010 година),

–       Закон за изменување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер(„Службен весник на РМ“ бр.42/2014 година).

 –      Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер, (Службен весник на РСМ БР.101/2019).

Линк до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер

 http://www.komspi.mk/

 

Споделете:

Scroll to Top