Search
Close this search box.

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи тринасеттата пленарна седница

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи тринаесеттата пленарна седница на 29 август 2022 година (понеделник) со почеток во 11:00 часот, со следниот дневен ред:

 – Усвојување на Записникот од 12-тата пленарна седница

1.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кузман Јосифовски-Питу,, за учебната 2021-2022 година;

2.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кирил Пејчиновиќ,, за учебната 2021-2022 година;

3.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Партенија Зографски,, за учебната 2021-2022 година;

4.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Невена Георгиева-Дуња,, за учебната 2021-2022 година;

5.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2021-2022 година;

6.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Рајко Жинзифов,-н.Драчево Oпштина Кисела Вода, Скопје за учебната 2021-2022 година;

7.Годишен извештај за воспитно-образовната работа на O.О.У.,,Св. Климент Охридски,, с.Драчево, за учебната 2021-2022 година;

8.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2021-2022 година;

9.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Кузман Јосифовски –Питу,, за учебната 2022/2023 година;

10.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Кирил Пејчиновиќ,, за учебната 2022/2023 година;

11.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Партенија Зографски,, за учебната 2022/2023 година;

12.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Невена Георгиева-Дуња,, за учебната 2022/2023 година;

13.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2022/2023 година;

14.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Рајко Жинзифов,, за учебната 2022/2023 година;

15.Годишна програма  за воспитно образовната работа  на Општинското основно училиште ,,Св. Климент Охридски,, во учебната 2022/2023 година;

16.Годишна програма за работа  на Општинското основно училиште  ,,Круме Кепески,, за учебната 2022/2023 година;

17.Локален еколошки акционен план за животна средина (ЛЕАП) на Општина Кисела Вода за период од 2022 до 2028 година;

18.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 7.31 од Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј 10, донесен со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014 година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 7/2014;

19.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 5.41 од Детален урбанистички план населба Драчево МЗ 71-Западен дел А, со Одлука бр. 07 – 92/3 од 16.10.2002година Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002;

20.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 12.12 од Детален урбанистички план Градска Четврт Ј 20 Блок 07, со Одлука бр. 09-2838/18 од 11.04.2017 година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 4/2017;

21.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 13.3.23 од Детален урбанистички план Реон  Ј Четврт Ј 13, со Одлука бр. 07-113/7 од 24.062014 година Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 8/2014;

22.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 13.18 од Детален урбанистички план населба Драчево МЗ 71-Источен дел А, со Одлука бр. 07 – 92/3 од 16.10.2002година Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002;

23.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за ГП 18.18 УМ 18 од Детален урбанистички план населба Драчево МЗ 71-Западен дел А, со Одлука бр. 07 – 92/3 од 16.10.2002година Службен Гласник на Град Скопје бр. 11/2002;

24.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка за  ГП 5.10, 5.10.2, 5.17.1, 5.25, 5.31, 5.32.1, 5.36, 5.37, 5.39, 5.40, 5.44, 5.45, 5.48, 5.57, 5.61, 5.61.1 од Детален урбанистички план Реон Ј, Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014г. Службен Гласник на Општина Кисела Вода бр. 7/2014;

25. Давање согласност на Годишниот план за вработување за 2023 година на Општина Кисела Вода;

 26.Советнички прашања.

Споделете:

Scroll to Top