Search
Close this search box.

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи петнаесеттата пленарна седница

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи петнаесеттата пленарна седница на 25.10.2022 година (вторник) со почеток во 11:00 часот, со следниот дневен ред:

 

-Усвојување на Записникот од 13-та пленарна седница

-Усвојување на Записникот од 14-та пленарна седница

 1.Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2021/2022 година;

2.Годишна Програма за работата на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје за учебната 2022/2023 година;

3.Давање согласност на Статутот за измена и дополнување на Статутот на ЈДГ„ 8 Март“ – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

4.Годишен извештај за работа на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за учебната 2021/2022 година;

5.Годишна Програма за  работата на ЈДГ ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода  во Град Скопје за учебната 2022/2023 година;

6.Давање согласност на Статутот за измена и дополнување на Статутот на ЈДГ„ Весели Цветови“ – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

7.Предлог – Одлука за  прифаќање на донација – урбанистички проект за инфраструктура со намена Е1.1 – секундарни улични мрежи во населени места од измена и дополнување на општ акт за село Драчево, КО Драчево 2, Општина Кисела Вода;

8.Предлог – Одлука за  прифаќање на донација – фекална канализација на ул.Лазар Димитров – Петар Драпшин населба 11-ти Октомври во Опшина Кисела Вода;

9.Предлог – Одлука за  прифаќање на донација во вид на финансиски средства;

10.Предлог – Одлука за неприфаќање на понуда за првенствено право на купување на градежно земјиште во сосопственост на физички и правни лица поднесена од  Нотар Весна Паунова од Скопје;

11.Предлог – Одлука за ослободување на инвеститорот од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште за доградба на ООУ Кузман Јосифовски Питу со типска училишна спортска сала Модел – 1 на територија на Општина Кисела Вода, фаза 1;

12.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка ГП 01.04 од Детален урбанистички план ДЕЛ од М.З. 73 Кисела Вода Урбан  модул ,,КОЗЈАК” со Одлука бр. 07-49/3 од 31.05.2004 година ,,Службен Гласник на Град Скопје,, бр 7/2004;

13.Предлог – Одлука за исправка на техничка грешка ГП 7.98 од Детален рбанистички план Реон Ј Четврт Ј10, со Одлука бр. 07-18/11 од 27.05.2014 година ,,Службен Гласник на Општина Кисела Вода,, бр 4/2017;

14.Предлог – Одлука за донесување на план за парцелација составен дел на

Урбанистички проект со план за парцелација за формирање на една градежна парцела 3.25/26 од Г.П. 3.25 и Г.П. 3.26, Согласно ДУП ,,СТАКЛАРНИЦА-ПИНТИЈА”-Општина Кисела Вода-Скопје;

15.Советнички прашања.

Седницата ќе се одржи во големата сала во барака 7.

 

Споделете:

Scroll to Top