Search
Close this search box.

ЈАВЕН ОГЛАС

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу УНДП и Општина Кисела Вода, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување за 2015 година и Програмата за вработување на Владата на РМ за активните програми и мерки за вработување за 2015 година, Општина Кисела Вода и Агенцијата за вработување на РМ на ден 15.05.2015 година објавуваат: Јавен оглас до евидентираните невработени лица за вклучување во Програмата „Општинско корисна работа“

 Се повикуваат невработените лица кои во АВРМ се евидентирани најмалку 1 година, а кои се заинтересирани да се вклучат во програмата „Општинско корисна работа„ проект „Квалитетна и поефикасна грижа за учениците од предучилишно и училишно образование “ заради работно ангажирање за период од 6 (шест) месеци, да се пријават во Општина Кисела Вода.

  1. Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во програмата „Општинско корисна работа„ ќе бидат работно ангажирани со 20 работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 6 (шест) месеци, статусот на невработените лица ќе им остане непроменет.
  2. Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во програмата „Општинско корисна работа“, ќе бидат работно ангажирани во  јавните детски градинки и основните училишта на територија на Општина Кисела Вода.
  3. За секој кандидат кој ќе биде избран и вклучен во програмата „Општинско корисна работа“, се предвидува паричен надомест во бруто износ од 6.200 денари месечно, (со вклучен персонален данок и осигурување во случај на повреда при работа).
  1. Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во програмата„Општинско корисна работа“, треба да спаѓаат во категориите на невработени лица евидентирани во АВРМ најмалку 1 година.

Огласот се објавува за следните работни позиции за времено анагжирање:

2 (две) лица дефектолози со завршено ВСС – дипломиран дефектолог;

2 (две) лица логопеди – со завршено  ВСС- медицински факултет, група логопедија;

5 (пет) лица негуватели, за деца на возраст до 5 (пет) години со завршено ССС – IV степен со лиценца за негувател;

 Заинтересираните невработени лица од точка 5 на овој Јавен оглас, пријавите можат да ги поднесат во Општина Кисела Вода, од 15.05.2015 година до 22.05.2015 година.

  1. Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на договор помеѓу Општина Кисела Вода и кандидатите.

Детални информации за програмата „Општинско корисна работа„ можат да се добијат во Општина Кисела Вода во барака 8 канцеларија бр. 12 лице за контакт Елизабета Јаневска- проект координатор.

 

                                                                                                           ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА

                                                                                                            Градоначалник

                                                                                                    Билјана Беличанец Алексиќ

 

                                                                                                

Споделете:

Scroll to Top