Search
Close this search box.

Предлог за Локална урбанистичка планска документација со намена А1 – домување во станбени куќи на КП 554, КП 555 и дел од КП 1361 КО Усје, м.в. Мијанчовец, Општина Кисела Вода – Скопје

Scroll to Top