Search
Close this search box.

Буџет 2009

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа (”Службен весник на РМ“ број 5/2002) член 34 од Статутот на општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр. 08/05 и “Службен гласник на општина Кисела Вода бр.13/06), Советот на општина Кисела Вода на Осумдесет и шеста пленарна седница одржана на 30 декември 2008 година, донесе

 

 

 БУЏЕТ
НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
ЗА 2009 ГОДИНА

 

 

 

И ОПШТ ДЕЛ

 

Член 1

 

Буџетот на општина Кисела Вода за 2009 се состои од:

 

                  Буџет за 2009 г.                

 

Вкупни приходи                                                       603.679.221  денари          
и тоа: 

 

– тековно-оперативни
   приходи                        229.086.200  денари             
– трансфери                                                62.566.800  денари 
– дотации                                   234.033.221  денари               
-самофинансирачки                          77.993.000  денари               

 

Вкупни расходи       603.679.221  денари          
и тоа:

 

– утврдени намени                                                                  602.179.221  денари
– резерви                                                                       1.500.000  денари

 

 

 

Член 2

 

 Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени и програми се утврдени во консолидираниот биланс на приходите и расходите, билансот на тековно-оперативни расходи, билансот на капитални расходи и планот на програмите за развој на општина Кисела Вода за 2009 година и тоа како што следува:

 

 

 

член 3

 

 Буџетот на општина Кисела Вода за 2009 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Кисела Вода”,  а ќе се применува од 1 Јануари 2009 година.

 

 

 

 

 

 

 

Број 07-15691/4                                                ПРЕТСЕДАТЕЛ
30 декември 2008                                    на Советот на општина Кисела Вода
С к о п ј е                                                          Зоран Антовски 

Споделете:

Scroll to Top