Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 22-та пленарна седница

Ве известуваме дека Дваесет  и втората  пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 26.11.2014 година (среда) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:

 

 -Усвојување на Записникот од 21-та пленарна седница;

1.Предлог-Одлука за воспоставување меѓуопштинска соработка помеѓу Град Скопје и Општина Кисела Вода заради проектирање, изградба, користење, заштита и одржување на станбени и сервисни улици на подрачјето на градот Скопје што се наоѓаат во Општина Кисела Вода;

2.Предлог-Одлука за оттуѓување на патнички возила;

3.Квартални извештаи К1,К2 и К3 за третиот квартал од 2014 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2014 година до 30.09.2014 година ; -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

 4.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 9.41 во ДУП Црниче-дел 2, општина Кисела Вода

 5.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 9.51 во ДУП Црниче-дел 2, општина Кисела Вода;

 6.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 1.14 во ДУП Стакларница-Пинтија;

  7.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправен објкет за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 8.6 во ДУП Изменување и дополнување на ДУП Бирарија дел од Блок 8, Општина Кисела Вода;

  8.Предлог-Одлука за утврдување правен стастус на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објекти во градежна парцела 17.19 во ДУП Црниче – дел 2, Општина Кисела Вода;

  9.Предлог-Одлука за утврдување правен стасту на бесправен објект за кој може да се изврши вклопување на објекти во гардежна парцела 4.106 во ДУП Измена и дополна на ДУП Пржино, Општина Кисела Вода;

 10.Предлог-Програма Ф – урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2015 година;

 11.Predlog-Програма  (J) – komunalnи dejnostи  на Општина Кисела Вода za  2015 година;

 12.Предлог-Програма  Г – за локален економски развој  со Подпрограма ГД – проекти за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода за 2015 година;

 13.Предлог-Програма за месна самоуправа (капитални расходи ) – (ДАО)   – Подпрограма за месна самоуправа – тековно оперативни расходи (ДАО) за 2015 година;

 14.Предлог-Програма (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2015 година;

 15.Предлог-Програма од надлежност В  -Предучилишно воспитување за 2015 година Програма В1 – Предучилишно воспитување;

 16.Предлог-Програма  (Н1) основно образование  за 2015 година;

 17.Предлог-Програма за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјалната заштита во 2015 година;

 18.Предлог-Програма за спорт и рекреација за 2015 година;

  19.Предлог-Програма (К4) за културни манифестации и творештво и Предлог-Програма (КА) за културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2015;

  20.Советнички прашања

Споделете:

Scroll to Top