Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 26-та пленарна седница

Ве известуваме дека Дваесет  и шестата  пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 12.03.2015 година (четврток) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:

 

  -Усвојување на Записникот од 25-та пленарна седница на Советот;

 1.Информација за состојбата со криминалитетот и другите недозволени однесувања на подрачјето на Полициска станица од општа надлежност ,,Драчево,, во 2014 година;

2.Усвојување на Годишен извештај на општина Кисела Вода за 2014 година, со:

-Завршна сметка на Буџетот на општина Кисела Вода за 2014 година;

-Извештај за побарувањата и за обврските на Општина Кисела Вода, содржани во Завршната  сметка на општина Кисела Вода за 2014 година;

-Извештај за реализација на програмите на општина Кисела Вода за 2014 година;

-Извештај за реализација на блок дотации на општина Кисела Вода во 2014 година;

-Извештај од одговорниот сметководител  за точноста и веродостојноста на годишната сметка на општина Кисела Вода за 2014 година;

3.Годишен извештај за користење на средства од резервите на општина Кисела Вода во 2014 година;

4.Предлог-Буџетски календар на општина Кисела Вода за 2015 година;

5.Предллог-Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на Ошпштина Кисела Вода за 2015 година;

6.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2015 година;

7.Предлог-Одлука за реализација на проектот ,,Реконструкција на Дом на култура – с.Драчево (архитектонски, градежно конструктивен дел),,;

8.Програма за Енергетска Ефикасност на општина Кисела Вода за период од 2015-2017 година;

9.Програма за Енергетска Ефикасност за Општина Кисела Вода 2015-2017 – Акционен план за 2015 година;

10.Советнички прашања.

Седницата ќе се одржи во Големата сала во барака 7.

 

Споделете:

Scroll to Top