Search
Close this search box.

ИЗВЕСТУВАЊЕ во врска со ОБЈАВА број 5 (12.11.2014)

Во  Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер, Дневник и Вест од 12.11.2014 година и Службен весник на Република Македонија, во делот РОКОВИ“ рокот за доставување на пријави за учество на јавно наддавање за отуѓување на градежно земјиште кое претставува Градежна парцела број 2.1, со намена за изградба на домување во станбена зграда се продолжува и пријавите за учество на јавното наддавање можат да се достават најдоцна до 30.12.2014 година.

 Јавното наддавање за ГП 2.1 ќе започне на 09.01.2015 година, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.     

Споделете:

Scroll to Top