Search
Close this search box.

Одржана 19 седница на Советот на општина Кисела Вода

На 19-тата седница на Советот на општина Кисела Вода која се одржа денеска, беа усвоени следните точки:

 

 1.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кузман Јосифовски-Питу,, за учебната 2013-2014 година;

2.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кирил Пејчиновиќ,, за учебната 2013-2014 година;

3.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Партенија Зографски,, за учебната 2013-2014 година;

4.Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на О.О.У.,,Невена Георгиева-Дуња,, за учебната 2013-2014 година;

5.Годишен извештај за работата на О.У.,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2013-2014 година;

6.Годишен извештај за работата на Ц.О.У.,,Рајко Жинзифов,, за учебната 2013-2014 година;

7.Годишен извештај за воспитно-образовната работа на О.У.,,Св. Климент Охридски,, за учебната 2013-2014 година;

8.Годишен извештај за работата на О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2013-2014 година;

9. Квартални извештаи К1,К2 и К3 за вториот квартал од 2014 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода, -К2-квартален извештај за достасани ненамирени обврски на Општина Кисела Вода, -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на Општината;                                                                            

 10.Предлог-Одлука за  воспоставување соработка помеѓу Град Скопје, Општина Центар и Општина Кисела Вода за изработка на основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на ул. Павел Шатев на потег од крстосницата со ул.„Јордан Мијалков“ до крстосница со ул.„Белградска“ со обезбедена ревизија;

 11.Предлог-Решение за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлог – Договорот за  воспоставување соработка помеѓу Град Скопје, Општина Центар и Општина Кисела Вода за изработка на основен сообраќаен проект за режим на сообраќај на ул. Павел Шатев на потег од крстосницата со ул.„Јордан Мијалков“ до крстосница со ул.„Белградска“ со обезбедена ревизија;

12. Предлог-Одлука за  воспоставување соработка помеѓу Град Скопје, Општина Центар и Општина Кисела Вода за изработка на основен проект за инфраструктура на ул. Павел Шатев;

13.Предлог-Решение за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлог – Договорот за  воспоставување соработка помеѓу Град Скопје, Општина Центар и Општина Кисела Вода за изработка на основен проект за инфраструктура на ул. Павел Шатев;

14.Предлог-Одлука за утврдување на услови за начинот на градење на постојните објекти опфатени со Општ акт за село Усје, Општина Кисела Вода;

15.Предлог-Одлука за утврдување на услови за начинот на градење на постојните објекти опфатени со Општ акт за село Драчево, Општина Кисела Вода;

16. Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправни објекти за кое не може да се изврши вклопување во КП со број 2950, КП со број 2955 и КП со број 2957  КО Кисела Вода 1;

17. Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправни објекти за кое не може да се изврши вклопување во КП со број 2879 КО Кисела Вода  1;

18. Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправни објекти за кое не може да се изврши вклопување во КП со број 331/1 КО Кисела Вода  1;

19.Предлог-Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на Општина Кисела Вода во 2014 година;

20.Предлог-Решение за дополнување на Решението за избор на претседател и членови на постојаните комисии на Советот на Општина Кисела Вода;

21. Советнички прашања.

 

Дневниот ред беше дополнет со:

–  Предлог-Одлука за воспоставување соработка помеѓу Град Скопје, Општина Кисела Вода и Општина Сопиште за изработка на проект за инфраструктура за фекална канализација на делница од Сопиште по регионален пат Р 302, низ населено место Усје до границите на ГУП  – Скопје и основен проект за фекална канализација на делница од Сопиште по регионален пат Р302 и низ населено место Усје кон постоечки колектор во населба Горно Лисиче;

 – Предлог-Решение за именување на членови во заедничката Комисија за подготовка на Предлог – Договорот за  воспоставување соработка помеѓу Град Скопје, Општина Кисела Вода и Општина Сопиште за изработка на проект за инфраструктура за фекална канализација на делницата од Сопиште по регионален пат Р 302, низ населено место Усје до границите на ГУП – Скопје и основен проект за фекална канализација на делница од Сопиште по регионален пат Р 302 и низ населено место Усје кон постоечки колектор во населба Горно Лисиче

 

 

Споделете:

Scroll to Top