Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ја одржa 33-та пленарна седницa

На 33-тата седница на Советот на општина Кисела Вода која се одржа денеска 14.10.2015 година, беа усвоени следните точки:

 –   Усвојување на Записник од 32-та пленарна седница на Советот;

 1.Предлог-Одлука за разрешување на член на Управниот одбор на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје, претставник од Установата;

2.Предлог-Одлука за избор на член на Управниот одбор на ЈДГ ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје, претставик од Установата;

3.Предлог-Решение за именување на членови во заедничка Комисија согласно член 15 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање под закуп на простории во месните и урбаните заедници сопственост на Општина Кисела Вода бр.07-204/4 од 30.10.2014 година;

4.Предлог-Програма за изменување и дополнување на Програма КА-Културни манифестации и творештво (капитални расходи), Потпрограма КАА –Реконструкција на Дом на културата с.Драчево 2014-2016;

5.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општина Кисела Вода за 2015 година;

6.Предлог- Решение за формирање на Комисија за утврдување на Предлогот на Програма за работа на Советот за 2016 година и за избор на претседател и членови на истата;

Дневниот ред беше дополнет со Предлог – Одлука за измени и дополнување на одлуката за формирање на локален совет за превенција на општина Кисела Вода бр.072117/1 од 19.04.2011 год. и бр.07-85/4 од 27.05.2014 год.

     

 

 

Споделете:

Scroll to Top