Search
Close this search box.

С О О П Ш Т Е Н И Е

Врз основа на член 57 и член 106 став 3, а во врска со членовите 143 до 148 од Статутот на Општина Кисела Вода (“Службен гласник на град Скопје” бр.08/05 и “Службен весник на Општина Кисела Вода” бр.13/06), член 50 од Законот за Локална Самоуправа (“Службен весник на Р.М” бр.5/2002) и членовите 29 дo 40 од Правилата за работа на урбаните и месните заедници во Општина Кисела Вода (“Службен гласник на Општина Кисела Вода” бр.08/2007), Градоначалникот на Општина Кисела Вода донесе Решение за распишување на избор на членови на Совет на МЗ “село Драчево” под бр.19-638 од 04.12.2013 год.

 

Поради погоре наведеното Општина Кисела Вода преку Секторот за Месна самоуправа и соработка со невладини организации ги информира граѓаните на Месната заедница “село Драчево” дека на ден 11.02.2014 година (вторник) со почеток во 19:00 часот во салата на ОУ “Св.Климент Охридски” с.Драчево ќе се одржи Собир на граѓани, полнолетни жители на МЗ “Село Драчево” за повторен избор на членови и Претседател на Совет на МЗ “с.Драчево” при Општина Кисела Вода.

 

 

Споделете:

Scroll to Top