Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ја одржа 31-та пленарна седница

На триесет и првата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода која се одржа денес (26.08.2015), беа усвоени следните точки:

 

 – Усвојување на Записник од 30-та пленарна седница на Советот;

1.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,Кузман Јосифовски-Питу,, за учебната 2014-2015 година;

2.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,КирилПејчиновиќ,, за учебната 2014-2015 година;

3.Годишен извештај за работата на О.О.У.,,ПартенијаЗографски,, за учебната 2014-2015 година;

4.Годишен извештај за работата и постигнатите резултати на О.О.У.,,НевенаГеоргиева-Дуња,, за учебната 2014-2015 година;

5.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Кузман Шапкарев,, за учебната 2014-2015 година;

6.Годишен извештај за работата на O.О.У.,,Рајко Жинзифов,, за учебната 2014-2015 година;

7.Годишен извештај за воспитно-образовната работа на О.У.,,Св. Климент Охридски,, за учебната 2014-2015 година;

8.Годишен извештај за работата на О.У.,,Круме Кепески,, за учебната 2014-2015 година;

9.Давање согласност на Статутот за измена и дополна на Статутот на ООУ ,,Круме Кепески,,;

10.Давање согласност на Статутот за измена и дополна на Статутот на ООУ ,,Св.Климент Охридски,,;

11.Годишен извештај за реализација на Програмата за развој на Скопски плански регион за 2014 година;

12.Годишен извештај за работењето на Центарот за развој на Скопски плански регион за 2014 година;

13.Давање согласност на Правилникот за систематизација на работни места во ЈДГ ,,Весели Цветови,, – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

14.Давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈДГ ,,Весели Цветови,, – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

15.Квартални извештаи К1,К2 и К3 за вториот квартал од 2015 година – К1-кваратлен извештај за извршување на Буџетот на Општина Кисела Вода   за извештајниот период (кумулативно) за  квартал од 01.01.2015 година до 30.06.2015 година; -К2-квартален извештај за достасани ненамирен обврски на Општина Кисела Вода -К3-квартален извештај за промените на состојбата за секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините;

16.Предлог-Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Кисела Вода за 2015 година

Споделете:

Scroll to Top