Search
Close this search box.

ИСПРАВКА на ОБЈАВА број 5 (12.11.2014)

Во Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање, објавена во дневните весници Вечер, Дневник и Вест од 12.11.2014 година и Службен весник на Република Македонија, се врши исправка и тоа:

 Делот ДРУГИ ОБВРСКИ НА НАЈПОВОЛНИОТ ПОНУДУВАЧ“ се менува и гласи:

 1. Најповолниот понудувач е должен на сопствен трошок да изврши отстранување на објектите 1, 9 и 10, кои влегуваат во рамките на градежната парцела и за кои е донесено одобрение за отстранување на објекти поради опасност од уривање.(останува непроменета).

2.Најповолниот понудувач е должен фасадното обликување на објектот предвиден на ГП бр.2.1, да го изработи во еден од стиловите на барок. Пред издавање на одобрение за градење, потребно е Комисија формирана од страна на Градоначалникот на Општина Кисела Вода да ја одобри фазата архитектура од основниот проект.

 Останатите податоци остануваат непроменети.

Споделете:

Scroll to Top