Search
Close this search box.

Прашања и одговори

Прашања  и одговори :

 • Синтезно планско решение за планскиот опфат на градска четврт Ј 14, со графичка дефиниција на регулационите линии што ги ограничуваат површините и коридорите на градежното земјиште за јавна употреба, оформување на градежни парцели, површини за градење и начин на употреба на земјиштето во рамки на деталната регулација со градежни линии, дефинирање на класите на намени на градбите, максимална височина на градење, максимален број на спратови, сообраќајно и нивелманско решение, стационарен сообраќај, планирано зеленило со диспозиција и спецификација на зеленилото. Прилогот се доставува во размер R=1:1000 (формат 2000Х1500мм)

–          Овој прилог, кој треба да бидесинтезен во хард копи или спакувани цртежи во ролна и пратени во цилиндар?
–          Зошто е наведено размер од 1:1000?, додека во 5.3 е напишано ,,графичките прилози треба да бидат наравени поединечно за секоја зона или изработени во размер одбран од секој учесник поединечно за подобра презентација на урбанистичкиот /архитектонскиот концепт.”.Дали тоа се однесува и на останатите прилози?
 
Страна 6
-Ситуација и презентацијана територијата во планираниот опфат во контекст на поширокo  од планираниот опфат во 1 : 1000(со решение на внатрешен и стационарен сообраќај , ниво на решение, пејсажно уредување со хортикултура)”
Овој прилог, кој треба да бидесинтезен во хард копи или спакувани цртежи во ролна и пратени?
-Зошто е наведен размер 1:1000? додека во 5.3 е напишано графичките прилози треба да бидат наравени поединечно за секоја зона или изработени во размер одбран од секој учесник поединечно за подобра репрезентација на урбанистичкиот/архитектонскиот концепт.Дали тоа се однесува на останатите графички прилози?
 
Страна 6
 
Секој конкурсен труд за планираните блокови кои припаѓаат целосно или делумно во ЗОНА 1 задолжително треба да ги содржи следните прилози:

Ситуациски план со приказ на петта фасада, крововите на градбите (со регулаторните линии и нивелациони елементи, влез, висина и спратност) R=1:500 (формат А1 841X594mm)
Ситуациски план на приземјето со приказ на партерно уредување R=1:500 (формат А1 841X594mm)
Карактеристични основи на ново проектираните градби во рамките на блок по избор на учесникот R=1:500  (формат А1 841X594mm)
Карактеристични пресеци низ локацијата и градбите R=1:500 (формат А1 841X594mm)
Карактеристични изгледи на градбите и нивниот изглед во контекст на опкружувањето и долж улиците R=1:500 (формат А1 841X594mm)
3D прикази по избор на учесниците ( најмалку еден прилог со 3D приказ) (формат А1 841X594mm)
 
Тогаш, кои се прилозите ?
Дали е можно да се разгледаат за да немаме проблеми..
Прво-текстот
Табела со нумерички показатели за секоја зона
Прво-Цртежите во 2000×1500 формат
Прво Цртежите со приказ на територија во планираниот опфат со пошироко
Опкружување
 
Прво Цртежи А1 со 3Д изглед
А1 прилози за секоја oпишана зона 1,2,3,4(страна 6, 4.2 Содржина на конкурсниот лист), ( како што е побарано, но со повторно разгледување на размерот)
3 до 5 билборди 50×70
Така што дали само билбордите ќе бидат на тврда подлога, а другите прилози ќе бидат завиткани – спакувани?
 
 
 
 
 
Одговор
 
 
Почитувани,
Ви благодариме на искажаниот интерес. Ова се одговорите на Вашите прашања:
 
Одговор:
Во точка 4.3 Размер, јазик и формат од документот Конкурсни услови, наведено е дека сите прилози на конкурсниот труд се предаваат во .pdf формат, а синтезното планско решение и во .dwg формат.
Во точка 5.4 Материјал за изложбата на конкурсните трудови од документот Конкурсни услови, наведено е дека по избор на учесникот се доставуваат 3-5 паноа во .pdf формат кои учесникот ги предлага за презентација на својот конкурсен труд на предвидената изложба.
Следствено на горенаведното, не е задолжителна принтана форма на ниту еден прилог, освен документите од точка 5.6 Авторски пликoа и содржина од документот Конкурсни услови.
Можноста за избор на размер и графички формат се однесува на дополнителните прилози кои може да ги достави учесникот.
 
 
Во точка 5.3 Графички прилози од документот Конкурсни услови, наведено е дека графичките прилози треба да се изработат за блоковите, или градбите, во размер кој е зададен за задолжителните прилози. Во точка В. ПОСЕБНИ ПРОГРАМСКИ БАРАЊА од документот Програмски насоки, наведено е барање да се дефинира поделба на блокови за градска четврт Ј 14.
Следствено на горенаведното, од учесниците се бара да дефинираат поделба на блокови и  урбанистички целини (градежни парцели, јавни простори) кои ќе ги презентираат во размер 1/500 на наведениот формат, односно не се бара графичка презентација на цела Зона на еден лист во овој размер
 
 
Принтана форма е задолжителна исклучиво за документите од точка 5.6 Авторски пликoа и содржина од документот Конкурсни услови, водва запечатени пликoа од кои едниот е со ознака „автор/и“, а другиот со ознака „адреса за враќање на конкурсниот труд“, –  формат А4.
Сите останати задолжителни прилози од конкурсниот труд,согласно точка 4 и точка 5 кои ги наведуваме подолу, се доставуваат во електронска форма:
 
1.Текстуален дел и табели (.pdf)
 
2.Синтезно планско решение за планскиот опфат на градска четврт Ј 14
размер R=1:1000 (формат 2000Х1500мм) (.pdf и .dwg)
 
3.3D прикази од зададени точки и правци на гледање
(формат А1 841X594mm) (.pdf)
 
4.Ситуациски план со приказ на петта фасада, крововите на градбите
R=1:500 (формат А1 841X594mm) – за секој блок планиран во ЗОНА 1,2,3(.pdf)
 
5.Ситуациски план на приземјето со приказ на партерно уредување
R=1:500 (формат А1 841X594mm) – за сите новопроектирани објекти во ЗОНА 1 (.pdf)
 
6.Карактеристични основи
R=1:500  (формат А1 841X594mm) –на најмалку една од новопроектираните градби во рамките на блок по избор на учесникот во ЗОНА 1(.pdf)
 
7.Карактеристични пресеци низ локацијата и градбите
R=1:500 (формат А1 841X594mm) – на најмалку една од новопроектираните градби во рамките на блок по избор на учесникот во ЗОНА 1(.pdf)
 
8.Карактеристични изгледи на градбите и нивниот изглед во контекст на опкружувањето 
R=1:500 (формат А1 841X594mm)  – на најмалку една од новопроектираните градби во рамките на блок по избор на учесникот во ЗОНА 1(.pdf)
 
9.3D приказ
(формат А1 841X594mm) – на најмалку една од новопроектираните градби во рамките на блок по избор на учесникот во ЗОНА 1 (.pdf)
 
10. Графичка претстава на концептот и кратко текстуално објаснување на паноа со димензии  50х70 см. Бројот на паноа е според избор на учесникот (најмалку 3 до максимум 5) (.pdf).
 
Со почит,
Комисија за спроведување на конкурс

 

 

 • Ги имамследнивепрашања на конкурсот за Расадник

• Кој е серискиотброј во 5.5 од конкурснатадокументација?

• Бисакал да знамдалиситеприлозитреба да бидатиспечатени и дадени со cd или usb? Акоприлозитетреба да се испечатат, бисакалкако да може да се преклопатхартиите?

• Кадетреба да бидепроектното ЦД во пакетот?

 

 

Одговор:

 

Почитувани,

Во точка 4.3 Размер, јазик и формат од документот Конкурсни услови, наведено е дека сите прилози на конкурсниот труд се предаваат во .pdf формат, а синтезното планско решение и во .dwg формат.

Во точка 5.4 Материјал за изложбата на конкурсните трудови од документот Конкурсни услови, наведено е дека по избор на учесникот се доставуваат 3-5 паноа во .pdf формат кои учесникот ги предлага за презентација на својот конкурсен труд на предвидената изложба.

Следствено на горенаведното, не е задолжителна принтана форма на ниту еден прилог, освен документите од точка 5.6 Авторски плика и содржина од документот Конкурсни услови.

 

 • Випишуваме за да ги разјаснитеследнитепрашања во врска со крајниотрок за поднесување и упатствата за планирање:

1. Бидејќи ќеиспраќаме документи од Бангладеш, бисакале да знаемедалииманачин да испратимекопиипреку кој билоонлајнпортал или преку е-пошта.

Далиќе го гледаледатумот на примање или датумот на испраќање за документите испратенивопечатенакопија?

2. Само се прашувавме за упатстватаповрзани со сопственоста. Можетели да ниизвеститедалиима некои упатства за пренамена или стекнување на приватнасопственост во јавна?

 

Одговор

Почитувани,

Ви благодариме на искажаниот интерес. Ова се одговорите на Вашите прашања:

 

Прв дел

Принтана форма е задолжителна исклучиво за документите од точка 5.6 Авторски пликoа и содржина од документот Конкурсни услови, водвазапечатенипликoа од кои едниот е со ознака „автор/и“, а другиот со ознака „адреса за враќање на конкурсниоттруд“, –  формат А4.

Сите останати задолжителни прилози од конкурсниот труд,согласно точка 4 и точка 5 кои ги наведуваме подолу, се доставуваат во електронска форма:

 

1.Текстуалендел и табели (.pdf)

2.Синтезнопланскорешение за планскиотопфат на градскачетврт Ј 14

размер R=1:1000 (формат 2000Х1500мм) (.pdf и .dwg)

3.3D прикази од зададениточки и правци на гледање

(формат А1 841X594mm) (.pdf)

4.Ситуацискиплан со приказ на петтафасада, крововите на градбите

R=1:500 (формат А1 841X594mm) – за секој блок планиран во ЗОНА 1,2,3(.pdf)

5.Ситуацискиплан на приземјето со приказ на партерноуредување

R=1:500 (формат А1 841X594mm) – за сите новопроектирани објекти во ЗОНА 1 (.pdf)

6.Карактеристичниоснови

R=1:500  (формат А1 841X594mm) –на најмалку една од новопроектиранитеградби во рамките на блок по избор на учесникотво ЗОНА 1(.pdf)

7.Карактеристичнипресецинизлокацијата и градбите

R=1:500 (формат А1 841X594mm) – на најмалку една одновопроектиранитеградби во рамките на блок по избор на учесникотво ЗОНА 1(.pdf)

8.Карактеристичниизгледи на градбите и нивниотизглед во контекст на опкружувањето

R=1:500 (формат А1 841X594mm)  -на најмалку една одновопроектиранитеградби во рамките на блок по избор на учесникотво ЗОНА 1(.pdf)

9.3D приказ

(формат А1 841X594mm) – на најмалку една одновопроектиранитеградби во рамките на блок по избор на учесникотво ЗОНА 1 (.pdf) 

10. Графичкапретстава на концептот и краткотекстуалнообјаснување на паноа со димензии  50х70 см. Бројот на паноа е според избор на учесникот (најмалку 3 до максимум 5) (.pdf).

 

Втор дел

Сите насоки во однос на предлогот се дадени во конкурсната документација и се од информативен карактер. Што се однесува до праќањето препорачуваме пратката да биде пратена со брзапошта.

 

Со почит,

Комисија за спроведување на конкурс

 

 • Во точка 4.2 од Конкурснитеуслови се наведенипотребнитеприлози и формати.

Дали може да ги преиспитатезададенитеформати А1 (841х594) и/или зададенитеразмери 1:500, бидејќи имајќи ја во предвидголемината на планскитеопфати на зоните, истите не ги собира на тојформат во тојразмер на само е лист?

Или доколкуформатот и размеротостануваат, Вемолиме да нипојаснитекако и зошто е замислено да се презентираатприказите на зоните кога иститенема да бидатприкажаникакоцелина?

Одговор:

Почитувани,

Во точка 5.3 Графички прилози од документот Конкурсни услови, наведено е дека графичките прилози треба да се изработат за блоковите, или градбите, во размер кој е зададен за задолжителните прилози. Во точка В. ПОСЕБНИ ПРОГРАМСКИ БАРАЊА од документот Програмски насоки, наведено е барање да се дефинира поделба на блокови за градска четврт Ј 14.

Следствено на горенаведното, од учесниците се бара да дефинираат поделба на блокови и  урбанистички целини (градежни парцели, јавни простори) кои ќе ги презентираат во размер 1/500 на наведениот формат, односно не се бара графичка презентација на цела Зона на еден лист во овој размер.

Со почит,

Комисија за спроведување на конкурс

 

На страна 21 од Програмските насоки пишува:

„Во рамките на конкретнатаповршина на целатаЗона 3, треба да се надминемоменталнатасостојба на супстандарднафизичкаструктуракоја е со објектинаменети за домување во станбенидомови, формирани од дивоизградениобјекти и сертифицирани и да понудиквалитетнорешениекако во однос на капацитетот на локацијата, но повеќе во однос на високитеестетски и визуелниурбоморфолошкикарактеристики.

Учесниците се очекуваатсогласнопросторните и програмскитепотреби за квалитетнодомување, како и современитетрендови на развој од ваковвиднаменеттипологија на згради, креативнорешение, амбиентално и технолошкимодерно, кое исто такаоптимално го користи капацитетот на локацијата, рационално, но и привлечноархитектонскорешениекое ги задоволувапотребите на различнигрупикорисници.[…] За секојазграда или групазгради -поврзани во заедничкаградежнаповршинапотребно е да се земепредвидстепенот на имплементација и сопственичкитеправа при проширувањето за да се признаекатастарскипарцели со формирање на новиградежнипарцели и земјиште за градба.

Пристапот и движењетооколу и низлокалитетот да се решаваатспоредпринципите на одржливамобилност, со приоритет на движење на пешаци и велосипеди, смирување на автомобилскиотсообраќај (примена на меандрирања на моторниотсообраќај, подигнување на површина на пешачкипремин) и отстранување на бариерите. и таканатаму“.

Така, се чинидекацелатаЗона 3 може да се редизајнираспоредповеќеподурбанистичкикарактеристики. Дали е тоа така? Во којамера се очекува да интервенираме? далиималимит или овааграницасепак е дадена од нас?

 

Одговор:

Почитувани,

За ЗОНА 3 нема дефинирана посебна насока или ограничување во однос на пристапот при планирањето, освен почитување на на точка Б.ОПШТИ ПРОГРАМСКИ БАРАЊА од документот Програмски насоки.

Со почит,

Комисија за спроведување на конкурс

 

 • Многусме среќни што ќе учествуваме на конкурсот. Бибило многу добродоколку ги добиемеситедокументи и мапи во англискатаверзија.

 

Одговор:

Почитувани,

Документите кои се споделени се официјални документи и се само на македонски јазик поради што немаме можност да ви ги доставиме и на англиски јазик.

Со почит,

Комисија за спроведување на конкурс

 

 

 • Драго ни е што Општина Кислеа Вода распишува конкурс.
  Дали би можеле да ги добиеме потребна документација за учесто во на конкурсот, или адресата да ја направите достапна за цопѕ/пасте на вашата веб страна.

  Одговор :

  Почитувани,

  Ви благодариме на искажаниот интерес и во прилог Ви испраќаме линк од веб страната на општина Кисела Вода каде што можете да ја добиете целокупната потребна документација.
  Доколку имате дополнителни прашања Ви стоиме на располагање.

  Со почит,
  Комисија за спроведување на конкурс

  линк https://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/component/content/article/8-soodrzina/3216-2022-02-04-12-00-35

 • Ја користам оваа можност да ве информирам дека катастарските површини КП 3970/2, КП 3970/3 како и КП 3970/4 КО Кисела Вода во рамките на ДУП Ј-14 (Расадник) се во ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ , а не како што погрешно сте ги означиле на РМ во Цртежот со означена сопственост на катастарските парцели. Се надевам дека не е непочитување на нашето право на сопственост а станува збор за ненамерна грешка која сами ќе ја исправите .

  Одговор :

  Почитувани,

  Вашата забелешка ќе биде земена во предвид при изработка на планската документација за детален урбанистички план Расадник Ј-14. Сепак се работи за информативни вредности кои се дел од изработка на идејно – архитектонско решение која се става на располагање на учесниците.

  Со почит,
  Комисија за спроведување на конкурс

 • Jас сум од Алжир, дали можам да учествувам на овој натпревар онлајн преку е-пошта?

  Одговор :

  Почитувани,

  Согласно правилата на конкурсот не е возможно учество преку е-пошта. Конкурсниот труд треба да се достави најдоцна до 11.11.2022 година до 10:00 часот (по локално време) по пошта или лично со поднесување во архивата на општина Кисела Вода.

  Со почит,
  Комисија за спроведување на конкурс

 • Можете ли да ми кажете дали има ограничувања за земјите-учеснички? Може ли јас и тимот да учествуваме на натпреварот ако во тимот имаме архитект со украинска лиценца?

  Одговор :

  Почитувани,

  Нема ограничувања во однос на земјата на потекло на поединечните учесници на Конкурсот, ниту пак има ограничувања во однос на земјата на деловно работење во случај на учество како правно лице. Сите меѓународни учесници кои ги исполнуваат професионалните критериуми на Конкурсот се добредојдени да учествуваат

  Со почит,
  Комисија за спроведување на Конкурсот

 •  

  Дали би можел да се пријавам поединечно на конкурсот доколку имам диплома од областа на пејзажна архитектура со 5 години работно искуство и магистер по пејзажен урбанизам?

  Одговор :

  Почитувани,

  Организаторот ги поканува учесниците со диплома од пејзажна архитектура кои ги исполнуваат професионалните критериуми на конкурсот.

  Комисија за спроведување на Конкурсот

   

   

 • Можете ли да ми кажете дали има ограничувања за земјите-учеснички? Може ли јас и тимот да учествуваме на натпреварот ако во тимот имаме архитект со украинска лиценца?

  Одговор :

  Почитувани,

  Нема ограничувања во однос на земјата на потекло на поединечните учесници на Конкурсот, ниту пак има ограничувања во однос на земјата на деловно работење во случај на учество како правно лице. Сите меѓународни учесници кои ги исполнуваат професионалните критериуми на Конкурсот се добредојдени да учествуваат

  Со почит,
  Комисија за спроведување на Конкурсот

 • 1. Во која насока треба да биде напишан делот за Зона 2?
  2. Каде се најчесто поставуваните прашања за конкурсот?
  3.Дали е можно да се учествува на конкурсот само за една зона?
  4. Сакаме да учествуваме од Иран, дали треба да презентираме посебен документ?

  Одговор :

  Почитувани,

  Ќе одговориме на прашањата, како што е одговорено:

  1. Содржината на конкурсот за зона 2 е опишана во член 4. ПРАВИЛА НА КОНКУРСИТЕ 4.2. Содржина на конкурсот
  2. Најчесто поставуваните прашања ќе бидат објавени на веб страната на општина Кисела Вода
  3. Не може да се учествува само за една зона.
  4. Организаторот ги поздравува меѓународните учесници кои ги исполнуваат професионалните критериуми на Конкурсот.

  Со почит,
  Комисија за спроведување на Конкурсот

 • Би сакал да наведам дека сум студент по архитектура и дипломира на додипломски студии. Ме интересира неодамнешниот конкурс за дизајн кој беше објавен под владата на МК. Сакав да се распрашам за процесот на регистрација на конкурсот бидејќи нема конкретни детали во дадената брошура.

  Одговор :

  Почитувани,
  Согласно член 4.1. Правила за учество и спроведување на конкурсот
  -Право на учество на овој конкурс има секое физичко лица, без разлика на неговата државна територијална припадност (државјанство) со стечено високо образование од областа на архитектурата или урбанизмот или правно лице со минимум еден вработен со високо стручно образование од областа на архитектурата или урбанизмот.
  -Во работните тимови дозволено е учество и на други стручни лица со стекнато високо образование од други области, експерти од различни области, како и студенти, а според потребите за изработка на конкурсниот труд.
  Целокупната документација може да ја добиете на следниот линк
  https://www.kiselavoda.gov.mk/index.php/component/content/article/8-soodrzina/3216-2022-02-04-12-00-35

  Со почит,
  Комисија за спроведување на Конкурсот

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Споделете:

Scroll to Top