Search
Close this search box.

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 10-та пленарна седница

Ве известуваме дека Десеттата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 11.12.2013 година (среда) со почеток во 11,00 часот со следниот дневен ред:

  -Усвојување на Записникот од 9-та пленарна седница;

 

    1.Предлог-Одлука за давање на согласност за склучување на спогодба за здружување за воспоставување на систем за управување со отпад во Скопскиот плански регион;

    2.Предлог-Одлука за избор на член на Управниот одбор-претставник од  Министерството за труд и социјална политика  во Ј ДГ ,,Весели Цветови,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

   3.Предлог-Одлука за избор на член на Управниот одбор-претставник од Министерството за труд и социјална политика  во ЈДГ ,,8 Март,,  на Општина Кисела Вода во Град Скопје;  

   4.Предлог-Одлука за утврдување на Предлог детален урбанистички план за реон Ј , четврт Ј08 Општина Кисела Вода Скопје, плански период 2013-2018;

   5.Предлог-Програма за измени и дополнувања на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година;

   6.Предлог-Одлука за одобрување на средства за учество на Општина Кисела Вода во спроведување на Проектот ,,Создавање на предуслови за управување со енергијата на локално иво,, како дел од програмата на УНДП;

  7.Предлог-Одлука за отпишување обврски;

  8.Предлог-Одлука за начинот на извршување на присилната наплата на пристигнатиот даночен долг на даночни обврзници-физички лица од Општина Кисела Вода, по основ на данок на имот;

  9.Предлог-Програма Ф – урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2014 година;

  10.Predlog-Програма  (J) – komunalnи dejnostи  на Општина Кисела Вода za  2014 година;

  11.Предлог-Програма  Г – за локален економски развој  со Подпрограма ГД – проекти за енергетска ефикасност на Општина Кисела Вода за 2014 година;

  12.Предлог-Програма за месна самоуправа (капитални расходи ) – (ДАО)   – Подпрограма за месна самоуправа – тековно оперативни расходи (ДАО) за 2014 година;

  13.Предлог-Програма (Р) заштита на животната средина и природа на Општина Кисела Вода за 2014 година;

 14.Предлог-Програма од надлежност В  -Предучилишно воспитување за 2014 година Програма В1 – Предучилишно воспитување;

 15.Предлог-Програма  (Н1) основно образование  за 2014 година;

 16.Предлог-Програма за активностите на Општина Кисела Вода од областа на социјалната заштита во 2014 година;

 17.Предлог-Програма за спорт и рекреација за 2014 година;

18.Предлог-Програма (К4) за културни манифестации и творештво и Предлог-Програма (КА) за културни манифестации и творештво (Капитални трошоци) за 2014;

 19. Советнички прашања

Споделете:

Scroll to Top