Search
Close this search box.

Советот на општина Кисела Вода ќе ја одржи 32-та пленарна седница

Ве известуваме дека Триесет и втората пленарна  седница на Советот на Општина Кисела Вода  ќе се одржи на 23 септември 2015 година (среда) со почеток во 11,00 часот.

 

–       Усвојување на Записник од 31-та пленарна седница на Советот;

1.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Кузман Јосифовски –Питу,, за учебната 2015/2016 година;

2.Годишна програма за работа  на Општинското основно училиште ,,Кирил Пејчиновиќ,, Кисела Вода-Скопје во учебната 2015/2016 година;

3.Годишна програма за работа на Општинското основно училиште ,,Партенија Зографски,, во учебната 2015/2016 година;

4.Годишна програма за работа  на Општинското основно училиште ,,Невена Георгиева-Дуња,, во учебната 2015/2016 година;

5.Годишна програма за работа  на Општинското основно училиште ,,Кузман Шапкарев,, во учебната 2015/2016 година;

6.Годишна програма за работа  на Општинското основно училиште ,,Рајко Жинзифов,, Кисела Вода – Скопје, Симбол на кинеско-македонско пријателство во учебната 2015/2016 година;

7.Годишна програма за воспитно образовната работа  на Општинското основно училиште ,,Св. Климент Охридски,, во учебната 2015/2016 година;

8.Годишна програма за работа  на Општинското основно училиште ,,Круме Кепески,, во учебната 2015/2016 година;

9.Годишен Извештај за работата на Јавната детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2014/2015 година;

10.Давање Согласност на Статутот за измена и дополнување на Статутот на Јавната детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

11.Давање согласност на Правилникот за систематизација на работни места во ЈДГ ,,8 Март,, – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

12.Давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работни места во ЈДГ ,,8 Март,, – на Општина Кисела Вода во Град Скопје;

13.Предлог-Одлука за давање согласност на Јавната детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за работа со поголем број деца од утврдените стандарди и нормативи на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (,,Службен весник на Република  Македонија,, бр.28/14,40/14 и 136/14);

14.Предлог-Одлука за давање согласност на Јавната детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за работа со поголем број деца од утврдените стандарди и нормативи на Правилникот за стандардите и нормативите за вршење на дејноста на установите за деца (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.28/14,40/14 и 136/14);

 

15. Годишна Програма за работата на Јавната детска градинка ,,8 Март,, на Општина Кисела Вода во Град Скопје за 2015/2016 година;

16.Годишен Извештај за работата на Јавната детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Во Град Скопје за учебната 2014/2015 година;

17.Годишна Програма за работата на Јавната детска градинка ,,Весели Цветови,, на Општина Кисела Во Град Скопје за учебната 2015/2016 година;

18.Предлог-Локална Стратегија за претприемачко учење на Општина Кисела Вода за периодот 2016-2020 година;

19.Предлог-Оперативен план на локалната стратегија за претприемачко учење на Општина Кисела Вода за 2016 година;

20. Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправни објекти за кој може да се изврши вклопување во урбанистичко планска документација по предмет уп.бр. 08 – 2222 од 02.06.2011 година;

21.Предлог-Програма за начинот на извршување на обврските на Општина Кисела Вода  од областа на одбраната во воена состојба за  2016 година

22.Предлог-Програма за активностите на Општина Кисела Вода во областа за заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра за  2016 година;

 23.Советнички прашања;

Седницата ќе се одржи во Големата сала во барака 7.

 

 

Споделете:

Scroll to Top