Search
Close this search box.

Советот на Општина Кисела Вода ќе ја одржи 8-та пленарна седница

Ве известуваме дека шестата пленарна седница на Советот на Општина Кисела Вода ќе се одржи на 15.10.2013 година (вторник), во големата сала на општината  со почеток во 11,00 часот, со следниот дневен ред:

– Усвојување на Записникот  од  7-та  пленарна  седница;

1.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправни објекти за кое може да се изврши вклопување во ДУП за “Цветан Димов – Славија”;

2.Предлог-Одлука  за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1650/5 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување  на трафостаница  “Градба Црничево урбанистичко планска документација;

3.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправен објект на КП 1673/2 КО Кисела Вода 1 за кое може да се изврши вклопување  на трафостаница  “Црниче 15во урбанистичко планска документација;

4.Предлог-Одлука за утврдување правен статус на бесправни објекти  за кое може да се изврши вклопување  во урбанистичко планска документација УДНМ Усје – општина Кисела Вода;

5.Предлог-Програма за измена на Програмата (Ф) урбано планирање на Општина Кисела Вода за 2013 година;

6.Предлог-Одлука за давање на користење без надомест на објект на КП 689 КО Усје, сопственост на Општина Кисела Вода;

7.Предлог-Одлука за донесување на ДУП реон Ј, четврт Ј12 Општина Кисела Вода – Скопје плански период 2013-2018;

8. Советнички прашања;

 

Споделете:

Scroll to Top