Search
Close this search box.

Се носи ДУП-от “Цветан Димов – Славија”

Општина Кисела Вода во континуитет работи на урбанизирање и развој  на општината. Во насока на урбанизирање на локацијата каде е сместена општината Кисела Вода, во моментов на јавна расправа е ДУП-от за реон Ј, четврт Ј12, Општина Кисела Вода, со кој ќе се уреди просторот помеѓу: булеварот “Македонија”, улицата “Петар Дељан”, улицата “Првомајска” и улицата “Есенинова, односно делот на поранешниот објект на “Славија”, делот на општинските бараки и останатите  локалитети од левата страна на булеварот. 

Опфатот е со површина од 20,93 хектари, а на оваа локација предвидена е изградба на објекти со намена за домување, комерцијални и деловни дејности, јавни институции и зеленило и рекреација.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот се одржа на ден 16.07.2013 година во 12 часот во просториите во урбана единица У.З. Цветан Димов (стара рампа), а се до 23.07.2013 година во просториите на оваа урбана заедница е изложен предлог – планот за овој четврт.

Општина Кисела Вода ги охрабрува сите правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со планот, секој работен ден во периодот од 06-14 часот, да достават писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови поврзани со овој Детален урбанистички план. За сите подетални информации, граѓаните можат да се обратат во Секторот за урбанизам и просторно планирање.

Општина Кисела Вода и во иднина ќе продолжи со носење на нови детални урбанистички планови во насока на поинтензивен развој и создавање на подобри услови за живот на граѓаните.

Споделете:

Scroll to Top